Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Víte, že?

paleniKvůli neopatrnosti dochází každé jaro, v období žní a v době úklidu lesů ke vzniku požárů trávy, odpadů, keřů či lesního porostu.

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky.

Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole - např. při silném větru a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické katastrofy - např. v podobě ztráty části lesa, moření ovzduší či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost a trocha nepozornosti. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je nutné předem ohlásit, např. přes webovou aplikaci https://paleni.izscr.cz na krajské operační středisko hasičského záchranného sboru. Při ohlášení je třeba uvést místo (přesné místo na mapě či adresa), čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření, např. (přenosný hasící přístroj, asistence sdh, sud s vodou,…).

Nutno podotknout, že ohlášení na příslušný HZS je bezplatné. O tom, jak je důležité pálení hasičům předem oznamovat, svědčí fakt, (v lepším případě) že jednotky požární ochrany každoročně vyjíždí k údajným požárům, načež se ukáže, že jde o nenahlášené pálení.

V tom horším případě, kdy pálení nahlášené není a dojde k nekontrolovatelnému rozšíření požáru, se značně prodlužuje doba akceschopnosti hasičů z důvodu hledání místa požáru, v často velice nepřístupném lesním terénu.

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150.

V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle.

Ohlašování pálení Rádi bychom Vás upozornili na to, že Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje aktualizoval stránku pro ohlašování pálení.

Pálení nyní ohlašujte přes webovou aplikaci na https://paleni.izscr.cz

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Upozorňujeme, že nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru a rychlejší akceschopnosti jednotek.

kominyDle nového Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabude účinnosti 1. ledna 2011 je povinností majitele nemovitosti zajistit čištění spalinové cesty za období jednoho roku, a to:

 • u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW
 • při celoročním provozu - 3x
 • při sezónním provozu - 2x (nejlépe před a po skončení topné sezóny)
 • u spotřebičů na pevná paliva nad 50 kW - 2x
 • u spotřebičů na plynná paliva - 1x

Čištění komínů u spotřebičů na pevná paliva do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépomoci podle návodu výrobce, přesto je lepší spolehnout se na kominíky.
Dále je povinností majitele nemovitosti zajistit kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW, kapalná a plynná paliva jedenkrát za rok, u spotřebičů na pevná paliva nad 50 kW dvakrát ročně.
Dále se provádí revize spalinové cesty odborně způsobilou osobou např. před uvedením spalinové cesty do provozu, před výměnou nebo novou instalací nového spotřebiče, nebo hodláte-li změnit druh paliva.
O provedené revizi, kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.

Přílohy:
Download this file (91_2010.pdf)NV 91/2010 Sb.

Zásahové automobily se dělí podle kostrukce na:

 • Silniční podvozek - 1
 • Smíšený podvozek - 2
 • Terénní podvozek - 3

Zásahové automobily se dělí podle hmotnostní třídy:

 • Velmi lehké do 2000Kg - UL
 • Lehké 2000Kg-7500Kg - L
 • Střední 7500Kg-14000Kg - M
 • Težké nad 14000Kg - S

Zásahové automobily se dělí podle rozsahu výbavy:

 • Redukované - R
 • Rozšířené - V
 • Technické - T
 • K hašení lesních požárů - LP
znaceni vozidel

Dále se do označení udává objem nádrží každého hasiva a pěnidla.U kombinovaného automobilu se značí objemy všech hasiv,např. 2000/2000/4000 atd. Označení CAS (cisternová automobilová stříkačka) zůstává,jen se výkon čerpadel udává vždy v osminásobkách,tzn.,že např.CAS25 už bude CAS24.Můžou tedy být např.CAS 8,16,24,32.
Staré označení je například CAS25 Š706 RTHP a nové CAS24 M2R 3500/200.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů