Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Požární zbrojnice

1980zm1969zmSoučastná zbrojnice, dříve garáže pro traktory strojního družstva, STS a poté JZD. Roku 1950 Strojní družstvo zahájilo stavět budovu pro uskladnění a garážování svých strojů. Mnoho stavebního materiálu získalo koupí bouračky v Bartošovicích (stará pila). Stavba byla zahájena 16. listopadu a rozpočet byl odhadnut na 170.000 Kčs. V roce 1966 u střediska byla zřízena čerpací stanice za 40.160 Korun. U sušáku hadic byla vybetonována mycí plocha.

1986zm1986bzm1984 - Výstavba nové zbrojnice byla naplánovaná již dříve. Nikdy však plány neměly konkrétní podobu jako tento rok. JZD dokončovalo stavbu mechanizačního střediska a dílen. Vedení JZD přislíbilo, že po dokončení stavby a uvolnění stávajícího mechanizačního střediska, předají toto MNV, aby na jeho místě mohla být vystavěna nová zbrojnice. Členové výboru proto začali s předstihem zajišťovat projekt pro stavbu. návrh vypracoval stavbyvedoucí JZD Petr Půlpán a projekt byl objednán u zemědělského stavebního sdružení v Solnici. Od MNV dostali požárníci příslib, že hned po uvolnění budovy budou moci ihned začít se stavbou, která bude prováděna v akci Z.

1987zm  Práce začaly 4. března 1986. Na tento den byla svolána první brigáda. Postupně se pracovalo každou sobotu. Nejdřív bylo započato pracemi pod střechou v bývalé kanceláře mechanizačního střediska JZD. Byl vybourán starý beton podlahy skladu olejů a byly osekány omítky v sociálním zařízení. Byla vybourána okna a stávající příčky. Postupně byly vyzděny pilíře a vybudován průvlak pod stropem a tím bylo provedeno spojení kanceláře a skladu olejů, tak aby vznikla po dalších úpravách jedna prostorná klubovna. Koncem března byly založeny a vyzděny nové příčky v sociálním zařízení. Práce venku začaly 29.3. odstraněním zbytků trámů z kolny. 5. dubna byly vyměřeny základy garáží a během 5. a 6. dubna byl proveden mechanizačními prostředky JZD výkop základů. Vlastní betonáž základů byla zahájena 18.4. Betonová směs byla dovážena z míchárny betonu ZSS Lupenice. Tato práce byla závislá na poskytování mechanizace zemědělského stavebního sdružení byla dokončena až 12.5. Základy byly úplně dokončeny dne 23.5.

Na stavbě bylo odpracováno 10600 hodin., s toho požárníci odpracovali 3.927 hodin, občané 5570 hodin a JZD 1155 hodin. Bezplatně bylo celkem odpracováno 4612 hodin, z toho požárníci 3512 hodin a ostatní občané 1100 hodin.

1988 - Práce na dokončení zbrojnice pokračovaly téměř po celý rok. Byly prováděny nátěry, terénní úpravy okolo zbrojnice, vyzděny šachty kanalizace a především úklid a zařízení klubovny. Dne 26.7. byla na věži zbrojnice instalována siréna. Koncem roku byly do klubovny zakoupeny nové stoly z prostředků OS Sb. PO. Na dodělávkách bylo při 16 brigádách, kdy většina z nich byla s menším počtem pracovníků a časově kratší (pouze jedna byla v délce 8 hodin), bylo odpracováno 289 hodin. Nejaktivnější byli Josef Macháček, Josef Hovad, Stanislav Krsek, Miloslav Kubíček, Božena Krsková, Antonín Ulrych, Pavel Kylar, Ludmila Černochová a jiní. Zbývalo ještě dokončit terénní úpravy a některé nátěry.

2001zm2004zm1997 - V souvislosti s plánováním investičních akcí na rok 1998 v září poukázal starosta obce na kritický stav izolací rovných střech. Jednalo se především o hasičskou zbrojnici a mateřskou školu. Dočasné opravy střech se v minulosti ukázaly jako neúčinné a tak se nabízelo řešit vleklý problém vystavěním sedlové střechy. Navíc u zbrojnice by bylo možné s nevelkými finančními náklady vybudovat bytovou jednotku s možností čerpat státní dotaci na bytovou výstavbu.

1998 - Ve zbrojnici bylo dne 13. února instalováno zařízení pro dálkové spouštění sirény. Sirénu může ovládat přes vysílačku rychnovské operační středisko. Hodnota tohoto zařízení je kolem 60.000 Kč a bylo hrazeno ze státních prostředků. Nové zařízení mělo své dětské choroby, které se projevily planými poplachy. Poruchy se podařilo opravit až 19. září. Zařízení mělo sice tu nevýhodu, že zbytečně vystrašilo sousedy, ale při jeho použití se výjezdy jednotky v kteroukoliv denní dobu pohybovaly kolem tří minut od vyhlášení poplachu...

2004 - 2005 -V roce 2004 probíhají práce na zděné části pergoly se sedlovou střechou v těsné blízkosti zbrojnice, která by měla sloužit pro kulturní akce především členů.Součástí bude i vyzděný gril.

2006 - 2008 - V sobotu 24. června 2007 se pokračovalo na pergole,provedlo se kladení zámkové dlažby - poslední velký krok k dokončení pergoly. Teď už čekají jen drobnější dodělávky a kolaudace..

 Příloha: fotogalerie ze stavby pergoly

2008 - 2010
V tomto období došlo k sanaci zdiva v klubovně, položení nové dlažby a další úpravy. V garážích vzniklo nové zázemí pro jednotku (boxy pro převlékání, regály, dobíjení radiostanic. Dále byly vyrobeny stojany na nářadí, zprovozněno nouzové osvětlení a další úpravy.
V roce 2010 by mělo dojít k pokládce nového asfaltového povrchu a k výměně výjezdových vrat.
zima2008 2m zima2008 1m 2010zima2m

2011

Nová výjezdová vrata

vrataVe dnech 4.- 5.11. 2011 došlo k výměně našich výjezdových vrat.
Stará vrata nebyla vyhovující z tepelného hlediska a zub času na nich zanechal stopy koroze. Obecní úřad společně s dotací od královéhradeckého kraje tuto akci zafinancoval, za což patří poděkování.
Úpravy budou pokračovat i v jarních měsících a do budoucna budou vrata napojena na centrální ovládání systému Pelig.

Příloha: fotogalerie z montáže vrat

2013

Nová okna

oknaV letních měsících roku 2013 výměna starých tepelně nevyhovujících oken a dveří za nová plastová.
Po výměně následovala oprava zdiva a vymalování.
Celá akce byla zakončena brigádou na důkladný úklid.

Příloha: fotogalerie z montáže oken

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů