Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Na schůzi konané 26. září 1891 výboru se rokovalo o nutnosti objednáni stříkačky. Na stejné téma jednalo i obecní zastupitelstvo 4. října opět:

1. Ke schůzi dnešní byli přizváni majitelové kapitálu okresní hospodářské záložny v Žamberku a učinila se jim poptávka jestli by chtěli podíly své, an již dříve sami účastníci obnosy ty na zřízení stříkačky nabízeli podíly ty k účelu hasičskému věnovati. Veškeří vítají podnik ten s nadšením a milerádi své podíly věnují bez výjimečně a žádají, by uvolil se obecní výbor resp. představenstvo působilo k tomu by veškeré kapitálie k účelu zřízení stříkačky a ve prospěch hasičského sboru byli vyzdvižené.
smekal1m2. Dále rokováno jest o zakoupení stříkačky pro zdejší obec. Velitel sboru hasičského učitel p. Trejtnar předložil další jednání o zakoupení stříkačky a nabízí by se pořídila stříkačka taková, která by postačovala požadavkům obce zdejší ať již sací stroj ten o něco více stojí. Předkládá, že by pro obec bylo nejlépe kdyby as 2 důvěrníci přímo jeli do továrny do Prahy a tam by si nechali veškeré soustavy přezkoušeti a by tu kterou uznají za způsobilou hned zakoupili. Pan Dohnálek navrhuje ještě dříve přezkoumala stříkačka Javornická a Rybenská a uvoluje se že několik členů další dotazy u věci té učiní, k čemuž navrhuje, by po přezkoumání p. Hajnisch úsudek svůj o věci té podal, podle kteréhož by se dále jednalo, ku případě by mohl býti požádány by za mírnou náhradu sám k zakoupení stříkačky jeti mohl Javornický sbor by se požádal, by učinil cvičení se stříkačkou a tu by se mohla jakost konstatovat. Žádost o cvičení na sbor hasičský v Javornici obstará p. Dohnálek. Z zakoupení stříkačky zvoleni za obec jsou pánové Antonín Kalous a ? (nebylo zaznamenáno). Cena stříkačky nechť je nejméně 800 zl, případně se může cena do 1000 zl upotřebiti.

V jednání bylo pokračováno i dne 11. října:
P. radní Durchánek navrhuje, že by nemuseli jeti 2 důvěrníci od obce, nýbrž že ten mohl jeti jeden a vzíti sebou p. Hajnische, který u věci té odborníkem jest, aby se stroj ten prozkoumal ne u výkonu, nýbrž sestavení stroje a síla stroje. Pan Kalous, radní přejímá úkol na sebe za obec jednati a p. Hajnisch má býti požádán by s p. Kalousem do Prahy. Zároveň dává shromážděný výbor p. Kalousovi plnou moc by u věci placení a vůbec celé jednání jménem obce projednávati mohl. Dále usneseno požádati p. řídícího učitele, aby souhlasil s návrhem v prozatímním upotřebením kolny školní pro místnost pro stříkačku. Požádání by p. řídící učitel nechal přejezd od kolny přes školní zahradu. Pan řídící odpírá tomu, že by školka tím trpěla a že toho poměry nevyžadují. Vždyť se můžou udělat pořádná vrata ze dvorka a potřebné otvírání její na účet obce. Vrata se pořídí od obce dle potřeby a vrata do kolny dle okolností a potřeby. Prozatímně má býti k dispozici p. Kalouse poskytnuto 200 zl, ostatní obnos má býti vyjednán alespoň na 2 splátky, totéž do nového roku. Kdyby měli chtít nějaké vyšší úroky z prodlení tedy se radš jinde vypůjčí a zaplatí se hotově. Od ob. staršího dává se neprodleně 100 zl, ostatní si zaručí p. Kalous sám. An vyžaduje zákon i potřeba aby vrchní kontrolu a dozor nad spolkem hasičským vedl člen obecního výboru tedy navrhuje starosta, shromážděný výbor u volbě tohoto dozorce ustavil. Ku všeobecnému usnesení zvolen jest k účelu tomuto radní p. Josef Dohnálek.

 

Již 14. října potvrdila firma Smekal objednávku stříkačky a nabídla čtyřkolovou ruční stříkačku za 875 zlatých. Výbor sboru schválil kupní smlouvu, podle které se výrobce zavazoval, že stříkačku dodá do 30 dnů na nádraží v Žamberku. Nákup stříkačky, její finanční zajištění a budování požárních nádrží jediným programem i na dalším valném jednání obecního výboru dne 20. října 1891: Pan Kalous , který osobně v Praze u p. Smekala byl, odevzdal smlouvu s firmou tou ke schválení. P. Trejtnar předčítá ji a podmínky jsou přezkoumány, uznané jsou za vhodné a bylo rozhodnuto pro stříkačku a vůbec jest objednávka schválená. Velitel sboru hasičského pan Trejtnar podává výsledek usnesení ze včerejší schůze výboru hasičského v níž ujednáno odporučiti obecnímu úřadu panem Kalousem objednaný stroj co do ústroje i ceny nejsolidnější an i se všemi potřebami stojí pouze 875 zl. Dále doporučuje, by se stříkačka pořídila v určené lhůtě a by se s koupením neodkládalo.
klikniPan František Kubíček uvádí, že by bylo vše v pořádku, jen že pozůstává otázka, kde vzíti v tak krátké době peníze na stříkačku. Pan Čižinský uvádí, že se mohla práce zámečnická zadati některému zdejšímu zámečníku popřípadě V. Vondrovi a Koukol, že také se nabídl, že by prý zbroj také udělal. Pan Resl nabízí, že vpádu by chtěli zadati práci tu někomu jinému, že by p. Brklovi u něhož výzbroj jest objednaná práci tu odkázal.
smekal2mJelikož však se žádný dříve nepřihlásil a že by p. Vondra ani tu práci nevzal, tedy ujednáno, by se bez dalšího ponechala ta práce již p. Brklovi, kterému jest zadaná za cenu 3 zl. za výzbroj skutečně levná jest. P. starosta nabízí, že by se mohli peníze vypůjčiti ze záložny. P. František Kubíček však uvádí, že kdyby bylo vypůjčeno ze záložny, tady by se lidi na to bezpečili a tím hůře by platili, že by bylo lépe platit úrok továrně, tím že spíše se lidi donutí a spíše platiti budou. (Tento důvod uznán jest pravým a tudíž se má objednávka dle toho zaříditi). K návrhu p . Zářeckého by se měla lhůta k doplacení stříkačky ustanovit na půl roku. Starosta navrhuje, by se odprodalo něco stojatého dříví, by alespoň pro počátek něco bylo. Pan Resl však uvádí, že by se to mohlo radě starými dluhy něco zaplatit. Tu však to do té doby nepůjde dohromady. Tedy by se na začátek as 200 vypůjčilo ze záložny. Shromáždění souhlasí s tím, by se pro počátek něco vypůjčilo ze záložny, lhůta ku doplacení se může dle poměru potom projednati, tudíž se může na základě toho smlouvu podepsati a p. Smekalovi ji k vyřízení zaslati.

V půli listopadu došel dopis od firmy Smekal v kterém bylo oznámeno, že stříkačka bude dopravena z Prahy vlakem na žamberecké nádraží, kde bude dne 29. října. předána zástupcem firmy po přezkoušení slatinským hasičům. Okamžitě bylo připraveno slavnostní převzetí stříkačky. Antonín Kalous, předseda sboru zapůjčil dvě koňská spřežení. Činní členové se shromáždili v 9 hodin u hostince Josefa Dohnálka. Odtud s hudbou v čele odešli do Kameničné ke kapli kde se v 11 hodin setkali s Josefem Reslem, Antonínem Lierem a Josefem Trejtnarem, kteří v Žamberku převzali stříkačku. Po setkáni následoval společný průvod do Slatiny, kde byli přivítáni občany obce. Ruční stříkačka Smekal sloužila u zásahů 54 let a dodnes je funkční.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů