Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

tondaUAntonín Ulrych, narozen 17. prosince 1949, bytem ve Slatině nad Zdobnicí čp. 266, člen SDH Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou.
Od roku 1962 do 1965 začínal jako člen žákovského družstva při MJ ČSPO Slatina nad Zdobnicí. Po ukončení studia na Střední průmyslové škole potravinářské technologie v Pardubicích a ukončení prezenční vojenské služby nastoupil do zaměstnání jako člen Jednotného zemědělského družstva ve Slatině nad Zdobnicí a přihlásil se r. 1973 jako člen ČSPO.
Hned po přijetí se stal členem výboru ZO SPO jako strojník. V roce 1982 začal zastávat funkci kronikáře a zpracoval během dvou let kompletní historii sboru, kterou vede dodnes. V roce 1985 následovala volba do funkce předsedy, později starosty SDH Slatina nad Zdobnicí. Roku 1995 obnovil činnost kolektivu mladých požárníků při sboru a tím ve výboru plnil funkci předsedy, kronikáře a vedoucího mladých požárníků.
Po odborné stránce zaměstnavatel vyslal A. Ulrycha do čtrnáctidenního kurtu pro získání odbornosti velitele zemědělské jednotky.
Pro zajímavost, jako garant a hlavní lektor kurzu působil tehdy major PO Ing. Miroslav Štěpán, v následujících letech generální ředitel HZS a náměstek ministra vnitra. V r. 1992, již jako zaměstnanec zemědělské akciové společnosti Zdobnice dostal od vedení firmy jako vedlejší pracovní poměr plnit funkce požárního a bezpečnostního technika a to si vyžádalo absolvovat odborné školení k získání potřebné kvalifikace na školícím zařízení ministerstva zemědělství v Přelouči, zajišťované příslušníky HZS Pardubice a Hradec Králové.
Aby se mohl jmenovaný plně věnovat poslání hasiče, musel po r. 1991 omezit ostatní volnočasová aktivity, jako např. členství v okresním výboru svazu turistiky ČSTV v Rychnově nad Kněžnou a ve výboru místní TJ Sokol, i když po smrti svého otce r. 1995 vedl do roku 2012 obecní kroniku a knihovnu ve Slatině nad Zdobnicí kdy se těchto funkcí vzdal po názorovém rozporu s nově zvoleným starostou obce. Stále ale dosud provádí pozorování meteorologické na srážkoměrné stanici Českého hydrometeorologického ústavu.
V roce 1990 byl zvolen velitelem okrsku č. 4 a od r. 2005 po rozdělení funkcí starostou okrsku, kterou vykonává dosud a v tomto roce také kooptován do okresního výboru SPO v Rychnově nad Kněžnou a zvolen do funkce místopředsedy. První návrh na volbu do pléna okresního výboru SPO podalo vedení okrsku již r. 1988, ale to bylo ještě v době, kdy se vyžadovala i správná politická příslušnost, a tak zůstalo pouze u návrhu. Přesto se v tomto roce stal, jako nejmladší, mezi zasloužilými autoritami, členem skupiny, která připravovala materiály pro sborník Příspěvky do historie PO na okrese Rychnov n. Kn. V roce 1993 A- Ulrych zvolen do funkce starosty OSH, kterou také vykonává dosud. V souvislosti s touto funkcí byl od znovu ustavení krajů členem výkonného výboru krajské řídící rady, později krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje. Roku 1993 úspěšně složil zkoušky rozhodčího požárního sportu, mládeže a dorostu od té doby pravidelně rozhoduje soutěže na okresní a krajské úrovni.
Mimo jiné byl do roku 2016 členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, když absolvoval základní velitelský kurz v ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech r. 1994, a pak podle požadavků GŘ HZS si udržoval potřebnou kvalifikaci, aby mohl zastával funkci velitele družstva, které se musel vzdát ze zdravotních důvodů.
V roce 1997 získal odbornou způsobilost podle zákona o požární ochraně a na základě této kvalifikace je držitelem odznaku odbornosti Preventista I. Na poli represe se aktivně podílel jak teoreticky, ale jak prakticky v soutěžním družstvu a výjezdy k zásahům u požárů (celkem více nž 50) a likvidaci účinků povodní, zejména v r. 1998. Po místní povodni v obci r. 2000 zajistil ubytování pro mladou rodinu téměř na 10 let, do doby, kdy si postižení postavili nový dům.
Celoživotně se zajímal o historii hasičského hnutí. To byl i důvod účasti v pěti ročnících soutěže kronikářů, kterou vypsalo CHH Přibyslav.
Soutěžní práce mu přinesly v letech 1996 - 2004 tři prvenství, 1 druhé a 1 třetí místo, z nichž si nejvíce váží zpracování komplexní historie župy č. 7 Pohoří orlického se sídlem v Žamberku, v rozsahu přes 400 stran, když potřebné materiály sbíral a zpracovával po dva roky, a ve snaze vytvořit vyčerpávající práci získal dokumenty a prameny, které se považovaly za ztracené..
Zájem o historii mu přinesla další vášeň - fotografování a se svým fotoaparátem dokumentuje všechny akce, kterých se účastní. Stal se i pravidelným dopisovatelem do hasičského, ale i okresního a krajského tisku, a ve svých článcích propagoval činnost hasičů, později i na internetových stránkách mateřského SDH.
Od roku 1992 spolu s Věrou Lemfeldovou se snažil rozvíjet přes hraniční spolupráci s polskými hasiči.
V roku 2004 se mu podařilo zajistit účast polských a slovenských hasičů na mezinárodním letním táboru pořádaným sbory okrsku. Za tuto aktivitu medaile Za zaslugui dla pozarnictwa - bronzového stupně, udělený vojvodským výborem polského hasičského svazu v Lublinu u pževzal jej osobně u příležitosti 80. výročí založení hasičského sboru Miedzyrzec Podlaski - Stolpno 13. října 2007, s kterým navázal přátelské vztahy. Pro podporu mezinárodních vztahů jednal i s prezidentem polského hasičského svazu Valdemarem Pawlakem v r. 2000.
V rozmezí let 2007 - 2011 absolvoval šesti semestrální studium univerzity třetího věku pod patronací Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské, technické univerzity Ostrava.
Od roku 2011 se stal členem ústřední odborné rady pro historii a muzejnictví.
Ve snaze prosazovat potřeb hasičů a zajištění požární ochrany v obci, pracoval po tři volební období do r. 2014 v obecním zastupitelstvu obce Slatina nad Zdobnicí, naposledy jako předseda kontrolního výboru. Za dlouholetou činnost v hasičském hnutí byl 5. llistopadu.2011 oceněn titulem Zasloužilý hasič a 8. května 2016 obdržel Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje, a rok před tím Záslužnou medaili KSH.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů