Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Seifertmřídící učitel
  Už v posledních létech 19. století nebyla práce hasičského sboru, ale i výboru ve Slatině n. Zd. na příliš vysoké úrovni. Po plodných rocích v činnosti hasičů se začala projevovat stagnace, která vyvrcholila v období let 1900- 1903. O práci hasičů v tomto období mi se nepodařilo vůbec nic zjistit. Jestliže v roce 1899 byla pouze jedna schůze výboru a výroční členská schůze byla až 25. března.1900, pak nebyla v následujících třech letech schůze ani jedna. Vždyť zápis z této výroční schůze byl proveden až 25. března 1902.
 Na výroční valné hromadě dne 21. června 1905 byla provedena volba nového výboru, který byl doplněn novým učitelem Stanislavem Seifertem. Tento krok byl, jak se později ukázalo, velmi šťastným pro další rozvoj sboru. Do sboru vstoupil v roce 1904. Hned v prvním roce činnosti dne 25. června 1905 byl zvolen náčelníkem lezců a tím i podvelitelem. Tuto funkci vykonával do 11.1.1910. Celou dobu také pracoval ve funkci jednatele a zapisovatele a od roku 1910 do svého odchodu z obce byl ještě navíc pokladníkem. Výroční členská schůze konaná dne 11. ledna 1910. Byla také doplněna volbami. Došlo při ní k události, která dokumentuje jeho ryzí charakterové vlastnosti. Volba samotná přinesla několik problémů.
  Velitel Antonín Kalous přijal funkci až po delším přemlouvání. Řídící učitel Antonín Hynek rezignoval na členství ve výboru ve prospěch Stanislava Seiferta, který nebyl do žádné funkce zvolen. Ten ale namítal, že tento návrh je pro něj nepřijatelný, pokud nezůstane ve výboru Antonín Hynek. Velitel ale připomněl, že může být šest členů výboru. Proto doplnil výbor i Stanislav Seifert.
 Dne 23. února 1911 uspořádali hasiči večírek na rozloučení se Stanislavem Seifertem. To, jakým způsobem byla rozlučka uspořádána dokazuje, jak si svého činného funkcionáře hasiči vážili. Byla to velká škoda pro sbor i pro obec, že musel Stanislav Seifert Slatinu ze služebních. důvodů opustit. Právě on měl hlavní zásluhu na tom, že sbor překonal období několikaleté stagnace. Večírek se konal večer v hostinci Josefa Dohnálka. Kulturní program obstaral zábavný výbor besedy . V pátek ráno dne 24. února 1911 se s panem učitelem rozloučila celá obec a ostatní spolky. Stanislav Seifert se po návratu do Žamberka a později do Klášterce nad Orlicí zapojil aktivně do hasičské práce a v dlouhá léta byl župním vzdělavatelem. (župní vzdělavatel od 15. července 1928 do 26. července 1942, mimoto zastával i funkci obvodního vzdělavatele od 25. června 1933 do 16. července 1939.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů