Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Jestli patřila Slatina mezi pokrokové obce, založení hasičského sboru se podařilo prosadit až po intervencích ze strany župního výboru a okresního zastupitelstva. Podařilo se zaznamenat znění dopisů, které daly impuls obecní správě ke krokům, které vedly k založení sboru.
První dopis, adresovaný obecního zastupitelstva vznikl na základě usnesení župního sjezdu konaného 13. července 1890 v Záchlumí.. Jeho opis se podařilo získat v pamětní knize sboru dobrovolných hasičů ve Verměřovicích a knize protokolů hasičské župy pohoří Orlického ze dne 12. července 1891. Autorem textu byl župní jednatel František Vorlický. Za zaznamenání stojí i uctivá forma dopisu v té době běžná:

"O jednání při jedenáctém valném sjezdu české hasičské župní jednoty pohoří Orlického v Záchlumí dne 13. července 1890 odbývaném touženo bylo všeobecně, že dosud ve slavné počestné obci Vaší nestává dobrovolného sboru hasičského. Budiž nám dovoleno, abychom ve vší šetrnosti uctivě přimlouvati se směli, by slavné obecní zastupitelstvo potřebné kroky ku zřízení dobrovolného sboru hasičského ve své obci podniknouti sobě neobtěžovalo.Doufáme. Že věci té potká se souhlasem a podporou veškerého občanstva, zejména, že důstojný farní úřad, jakož i slavný sbor národních učitelů neodepře ve věci té ruky pomocné. Co se týká župní správy hasičské, tu budiž zjevno, že tato způsobem všemocným, jako zapůjčením vzorových stanov aj. v každém ohledu chce ochotně rady i pomoci poskytnouti. O důležitosti a potřebě sborů hasičských není třeba se zmiňovati; jsme to povinni i zákonu zemskému ze dne 25. května 1876 čísl. 45 § 35. Nebude snad od místa, když připomeneme, že krajané naši druhé národnosti mají has. sborů dvakráte tolik co my - vysílají totiž do zemské hasičské jednoty 200 delegátů, my ani ne celé 100 a předce nás tu v království 81 milionu, kdežto němců jen 2 miliony. Máme si snad dáti líbiti výčitku, že dosud nejsme tak vyspělými, tak pokročilými, jako sousedé naši druhé národnosti. A proto hlavu vzhůru a paže k dílu záslužnému, kterému Bůh jistě požehnání svého neodepře."

 

Tento dopis ale ve Slatině nepřinesl kýžený efekt. Proto se župní vedení přitvrdilo a oslovilo i okresní zastupitelství s žádostí o pomoc a znovu oslovilo obce. Na župním sjezdu, konaném 12. července 1891 v Lukavici, uvedl župní jednatel František Vorlický toto: Po usnešení valné schůze loňské bylo správě župy uloženo, by opětně stalo se vybídnutí těm sl. obcím, kde dosud hasičských sborů nestává - by obce tyto co možná v době nejkratší u zřízení hasičských sborů přikročily. Přípis v příčině té sl. okr. Zastupitelství zaslaný zněl takto:

"Slavné okresní zastupitelství!
O valném sjezdu české hasičské jednoty pohoří Orlického odbývaném dne 12. července v Lukavici bylo jednohlasně usnešeno, by správa župní podala ku slavnému okresnímu zastupitelství uctivou žádost, by tato slavná corporace, sestávající z prvních uvědomělých občanů okresu ráčila všemožným způsobem se laskavě přičiniti, aby v těch obcích, kde dosud dobr. sboru hasičského nestává - sbory tyto dle možnosti brzy se zřídily Dovoluje si podepsaná správa župní jmenovati ony větší obce, kde dosud hasičského sboru není: Kameničná, Slatina, Pěčín, Bohousová, Česká Rybná, Hejnice, Dlouhoňovice, Kunčice, Orlice, Mistrovice, Sobkovice, Pastviny a Studené. Podepsaní opakují žádost svou. Té jsouce blahé naděje, že slavné okresní zastupitelství zajisté ve věci této neodepře ruky své pomocné a vydatné."

Podobný přípis zaslal i všem váhajícím obcím:

"Slavné obecní zastupitelstvo! Dle usnešení 12. valného sjezdu české hasičské župní jednoty pohoří Orlického obývaného dne 12. července 1891 v Lukavici žádáme Vás co nejsnažněji, byste dle možnosti v době nekratší ku zřízení dobrovolného sboru hasičského přikročili. Odvoláváme se v příčině té ku našemu dopisu. Který odeslali jsme Vám loni v červenci, té jsme blahé neděje, že žádost naše opětovná sl. obecním zastupitelstvím odmítnuta nebude, nýbrž, že toto sl. zastup. v zájmu svém vlastním a milých spoluobčanů všemožně se přičiní, aby dobr. sbor hasičský v tamní počestné obci v době nejkratší zřízen byl."

zalozenimOba předchozí dopisy projednalo obecní zastupitelstvo ve Slatině dne 23. srpna 1891 a z jednání existuje tento zápis:

"Starosta obce předkládá v úvahu, že dle nařízení samosprávných úřadů musí obec poříditi ohňovou stříkačku a nezbytné opatření hasičské. Zřízení spolku se má předběžně vyhlásiti, má se schůze svolati a prozatímní výbor zvoliti, který další opatření činiti bude. Opatření peněz na stříkačku a to musí se státi přirážkami, a dle návrhu majitelů kapitálu na záloženské sýpce okresní chtějí této své kapitály věnovati k účelu tomuto. Potřebné schůze a návrhy mají se neprodleně konati a požádá se ctěný sbor učitelský, by se věci té ujal a potřebné zařizoval."

Dnes si můžeme těžko představit, že by učitelský sbor jednal takto operativně, ale tenkrát se skutečně angažoval a na 20. září 1891 svolal ustavující schůzi ze které byl zaznamenán tento zápis:

Protokol ustavující valné schůze ze dne 20.9.1891 Přítomno bylo podle listiny presenční 29 členů. Jednání P. starosta obce zahájiv požádal přítomného učitele p. J. V. Trejtnara, by vyložil přítomným účel a zřízeni spolku hasičského v obci zdejší. Týž po delší úvodní řeči dp. faráře Jana Dvořáčka, kterýž ve hlavních rysech naznačil rovnost, bratrství a vzájemnou lásku jako mravní účel spolku hasičského, vylíčil krátce zřízeni a humánní význam hasičstva a doložil konečně, že s organisováním téhož spolku je nutno nejprve provésti volbu prozatímního výboru, kterému budiž uloženo vypracovati stanov spolkových jakož i jiných předběžných prací. Nato vykonána tato volba za předsednictví starosty obce následovně:

Zvoleni jsou:
Předsedou spolku Antonín Kalous star.
Velitelem J.V. Trejtnar učitel
Náčelníky Ant. Lier, Ant. Kalous ml. a Josef Resl
Do výboru byli zvoleni:
Josef Dušek starosta obce, Josef Dohnálek, Frant. Kubíček, Josef,Trejtnar čp. 87

Když poté zvolení prohlásili, že volbu přijímají a přípravné práce co, nejdříve možná vykonají, byla tato schůze skončena. V Slatině dne 20. záři 1891.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů