Archiv aktualit

Zemřel Pavel Kylar


Pavel Kylar
(* 19.2.1948 - + 24.12.2017)


Jako blesk z čistého nebe nás v tomto svátečním čase zastihla zpráva o úmrtí našeho dlouholetého člena Pavla Kylara.
Byl členem sboru od r. 1968. Ve výboru pracoval jako strojník PS 8 dále jako řidič PV3S a v posledních letech byl člen výboru do roku 1999.
Jako strojník se nezištně staral o svěřenou techniku. Za jeho obětavou činnost se mu dostalo čestné uznání OV SPO v r. 1984.
Dále mu byla udělena medaile za příkladnou práci v r. 1986. V neposlední řadě mu bylo uděleno čestné uznání ústředí hasičů ČMS v r.1991.

Čest jeho památce.

PozvánkaPozvánkaVelitelský den 23.9.2017


Tři členové jednotky se zúčastnili odborné přípravy na stanici v Rychnově na téma „sebejištění, slanění a sebezáchrána“.

Příloha: fotogalerie


PozvánkaSběr železného šrotuZemřel Antonín Ulrych


Antonín Ulrych
(*17.12.1949 +8.2.2017)


Antonín Ulrych, narozen 17. prosince 1949, bytem ve Slatině nad Zdobnicí čp. 266, člen SDH Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou.
Od roku 1962 do 1965 začínal jako člen žákovského družstva při MJ ČSPO Slatina nad Zdobnicí. Po ukončení studia na Střední průmyslové škole potravinářské technologie v Pardubicích a ukončení prezenční vojenské služby nastoupil do zaměstnání jako člen Jednotného zemědělského družstva ve Slatině nad Zdobnicí a přihlásil se r. 1973 jako člen ČSPO.
Hned po přijetí se stal členem výboru ZO SPO jako strojník. V roce 1982 začal zastávat funkci kronikáře a zpracoval během dvou let kompletní historii sboru, kterou vede dodnes. V roce 1985 následovala volba do funkce předsedy, později starosty SDH Slatina nad Zdobnicí. Roku 1995 obnovil činnost kolektivu mladých požárníků při sboru a tím ve výboru plnil funkci předsedy, kronikáře a vedoucího mladých požárníků.
Po odborné stránce zaměstnavatel vyslal A. Ulrycha do čtrnáctidenního kurtu pro získání odbornosti velitele zemědělské jednotky.
Pro zajímavost, jako garant a hlavní lektor kurzu působil tehdy major PO Ing. Miroslav Štěpán, v následujících letech generální ředitel HZS a náměstek ministra vnitra. V r. 1992, již jako zaměstnanec zemědělské akciové společnosti Zdobnice dostal od vedení firmy jako vedlejší pracovní poměr plnit funkce požárního a bezpečnostního technika a to si vyžádalo absolvovat odborné školení k získání potřebné kvalifikace na školícím zařízení ministerstva zemědělství v Přelouči, zajišťované příslušníky HZS Pardubice a Hradec Králové.
Aby se mohl jmenovaný plně věnovat poslání hasiče, musel po r. 1991 omezit ostatní volnočasová aktivity, jako např. členství v okresním výboru svazu turistiky ČSTV v Rychnově nad Kněžnou a ve výboru místní TJ Sokol, i když po smrti svého otce r. 1995 vedl do roku 2012 obecní kroniku a knihovnu ve Slatině nad Zdobnicí kdy se těchto funkcí vzdal po názorovém rozporu s nově zvoleným starostou obce. Stále ale dosud provádí pozorování meteorologické na srážkoměrné stanici Českého hydrometeorologického ústavu.
V roce 1990 byl zvolen velitelem okrsku č. 4 a od r. 2005 po rozdělení funkcí starostou okrsku, kterou vykonává dosud a v tomto roce také kooptován do okresního výboru SPO v Rychnově nad Kněžnou a zvolen do funkce místopředsedy. První návrh na volbu do pléna okresního výboru SPO podalo vedení okrsku již r. 1988, ale to bylo ještě v době, kdy se vyžadovala i správná politická příslušnost, a tak zůstalo pouze u návrhu. Přesto se v tomto roce stal, jako nejmladší, mezi zasloužilými autoritami, členem skupiny, která připravovala materiály pro sborník Příspěvky do historie PO na okrese Rychnov n. Kn. V roce 1993 A- Ulrych zvolen do funkce starosty OSH, kterou také vykonává dosud. V souvislosti s touto funkcí byl od znovu ustavení krajů členem výkonného výboru krajské řídící rady, později krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje. Roku 1993 úspěšně složil zkoušky rozhodčího požárního sportu, mládeže a dorostu od té doby pravidelně rozhoduje soutěže na okresní a krajské úrovni.
Mimo jiné byl do roku 2016 členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, když absolvoval základní velitelský kurz v ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech r. 1994, a pak podle požadavků GŘ HZS si udržoval potřebnou kvalifikaci, aby mohl zastával funkci velitele družstva, které se musel vzdát ze zdravotních důvodů.
V roce 1997 získal odbornou způsobilost podle zákona o požární ochraně a na základě této kvalifikace je držitelem odznaku odbornosti Preventista I. Na poli represe se aktivně podílel jak teoreticky, ale jak prakticky v soutěžním družstvu a výjezdy k zásahům u požárů (celkem více nž 50) a likvidaci účinků povodní, zejména v r. 1998. Po místní povodni v obci r. 2000 zajistil ubytování pro mladou rodinu téměř na 10 let, do doby, kdy si postižení postavili nový dům.
Celoživotně se zajímá o historii hasičského hnutí. To byl i důvod účasti v pěti ročnících soutěže kronikářů, kterou vypsalo CHH Přibyslav.
Soutěžní práce mu přinesly v letech 1996 - 2004 tři prvenství, 1 druhé a 1 třetí místo, z nichž si nejvíce váží zpracování komplexní historie župy č. 7 Pohoří orlického se sídlem v Žamberku, v rozsahu přes 400 stran, když potřebné materiály sbíral a zpracovával po dva roky, a ve snaze vytvořit vyčerpávající práci získal dokumenty a prameny, které se považovaly za ztracené..
Zájem o historii mu přinesla další vášeň - fotografování a se svým fotoaparátem dokumentuje všechny akce, kterých se účastní. Stal se i pravidelným dopisovatelem do hasičského, ale i okresního a krajského tisku, a ve svých článcích propagoval činnost hasičů, později i na internetových stránkách mateřského SDH.
Od roku 1992 spolu s Věrou Lemfeldovou se snažil rozvíjet přes hraniční spolupráci s polskými hasiči.
V roku 2004 se mu podařilo zajistit účast polských a slovenských hasičů na mezinárodním letním táboru pořádaným sbory okrsku. Za tuto aktivitu medaile Za zaslugui dla pozarnictwa - bronzového stupně, udělený vojvodským výborem polského hasičského svazu v Lublinu u pževzal jej osobně u příležitosti 80. výročí založení hasičského sboru Miedzyrzec Podlaski - Stolpno 13. října 2007, s kterým navázal přátelské vztahy. Pro podporu mezinárodních vztahů jednal i s prezidentem polského hasičského svazu Valdemarem Pawlakem v r. 2000.
V rozmezí let 2007 - 2011 absolvoval šesti semestrální studium univerzity třetího věku pod patronací Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské, technické univerzity Ostrava.
Od roku 2011 se stal členem ústřední odborné rady pro historii a muzejnictví.
Ve snaze prosazovat potřeb hasičů a zajištění požární ochrany v obci, pracoval po tři volební období do r. 2014 v obecním zastupitelstvu obce Slatina nad Zdobnicí, naposledy jako předseda kontrolního výboru. Za dlouholetou činnost v hasičském hnutí byl 5. llistopadu.2011 oceněn titulem Zasloužilý hasič a 8. května 2016 obdržel Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje, a rok před tím Záslužnou medaili KSH.

Čest Tvé památce.
Hasiči ze Slatiny

Příloha: Parte
Příloha: Parte hasičiPozvánkaPozvánka2. Slatinské dožínky

V září se uskutečnily druhé obecní dožínky. V minulům roce se jednalo o pokus a uskutečněný nápad Stanislava Ulrycha. Vše dopadlo nad očekávání dobře. Proto nic nebránilo dát tradici tomuto společnému setkání slatinských obyvatel na konci léta.
Organizace se opět aktivně chopil Sláva Ulrych a i tentokrát oslovil sponzory, hlavně zajistil pestrý program a požádal členy hasičského sboru o spolupráci.
V září slavil sbor dobrovolných hasičů 125 let od založení a hledal způsob, jak toto jubileum připomenout. Nebylo možné uspořádat v jednom měsíci dvě podobné akce a tak došlo k rozhodnutí na spojení obou v jednom dni. To znamená, že probíhal osvědčený pořad dožínkové slavnosti s připomínkou hasičského výročí.
Těsně před dožínkami došlo k nutnosti zajistit vystoupení náhradní hudby, když musela vamberskou dechovku nahradit country skupina.
Po pilných přípravách začala slunná sobota 10. září, den významný nejen pro hasiče a zemědělce, ale i pro příznivce místní dráhy, která ve stejný den, u příležitosti 110 výročí provozu, zajistila čtyřnásobný průjezd vlaku, v čele s parní lokomotivou.
Dopoledne dopravili hasiči na hřiště svou historickou techniku a tak se po letech objevila pod širým nebem ruční koňská stříkačka Smekal z roku 1891, motorová stříkačka Stratílek z roku 1927 a přenosné stříkačky PS 8 a PS 12.
Ještě před zahájením se dostavili naši přátelé z družebních polských Oldrzychowic Klodzskych, aby svou přítomností uctili naše výročí. Jako památku přivedli, a slavnostně předali našemu sboru krásnou hasičskou přilbu v barvě stříbra a popřáli hodně zdaru.
Odpoledne se místní občanstvo začalo scházet na bývalém hřišti mateřské školy u zdravotního střediska. Úvod zahájil krojovaný průvod účinkujících a předání věnce z obilí místostarostovi obce Ing. Františku Kubíčkovi, Ten v krátkém proslovu ocenil nelehké poslání zemědělců a popřál přítomným pěkné odpoledne.
Jako první se představila taneční skupina Alabama ze Žamberka, následovaná tanečním vystoupením členek Svazu žen a žákyň základní školy. Místní ženy připravily hned dva tanečky. V osvětové části předvedla slatinská chasa ukázku čištění obilí na „fofru“. Závěr patřil jedné taneční koloně z Mistrovic, která připomněla polozapomenutou moravskou besedu.
K připomenutí hasičského výročí posloužily přestávky mezi jednotlivými výstupy, ve kterých starosta sboru Antonín Ulrych připomenul slavnou i méně slavnou historii sboru a přistavené techniky.
Na přilehlé louce protentokrát vystřídala zemědělskou techniku hasičská auta. Zájemci si mohli prohlédnout naši novou Tatru, větřisku a Avii. Kamarádi z Pččína přijeli s CAS 25, která ve Slatině a okolí účinně pomáhala 28 let. Se svým novým Mercedesem se pochlubili naši přátelé z Polska, doplněným dopravním vozem Ford.
Na zdárný průběh oslavy přispěly firmy Bednar farm machinery, Zdobnice a.s. a obec Slatina n. Zd. Přítomní se dobře pobavili, ale podle našeho názoru jich mohlo přijít ještě víc.

Příloha: fotogalerie


Retroměstečko 30.9 - 2.10.2016

S příslibem krásného počasí jsme vyrazili s naší PV3S do Pardubic, kde se konal v bývalých kasárnách TGM 3.ročník setkání „RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek“
V pátek po příjezdu jsme postavili na určeném místě naše zázemí a seznámili s areálem.
Během víkendu jsme jako součást hasičské arény představili naší PV3S veřejnosti. Samy při tom navštívili kolegy hasiče a prohlédly ostatní vystavené vozidla, stroje v dalších prostorech a zhlédli ukázky dalších bezpečnostních složek.

Příloha: fotogalerie
Příloha: video


Pozvánka


Pozvánka


Udělení pamětní medaile Antonínu Ulrychovi
Společné pálení čarodějnic

V sobotu jako vždy 30.4. jsme uspořádali již tradiční pálení čarodějnic.
Prognóza počasí byla původně velmi nepříznivá, ale nakonec bylo nádherné minimálně jarní počasí.
Kolektiv mladých hasičů připravil pro nejmenší čaroděje a čarodějnice zajímavé dovednostní disciplíny. My odrostlejší jsme zajistili catering a ostatní náležitosti.
Akce byla povedená s hojnou návštěvou, za kterou je třeba poděkovat.

Příloha: fotogalerie
Příloha: video
PozvánkaBrigáda dřevo

V sobotu 30.1.2016 jsme po dohodě s majiteli provedli těžbu napadeného porostu a tak si částečně zajistili palivo a dřevo na grilování.
Jakub a David Lebruškovi již po několik dní před touto brigádou práce započali sami.

Příloha: fotogalerie


PozvánkaPozvánkaVelitelský den


Velitelský den, který se uskutečnil na stanici v Dobrušce dne 7. 11. 2015 od 8:30 hodin.
Při letošním druhém velitelském dni bylo prakticky procvičeno 3D hašení. Jednotky se dostavily s CAS, popřípadě s DA, tak aby si každá jednotka mohla procvičit práci s vlastními technickými prostředky, zejména s turbo proudnicemi.
Program:
1. Zahájení „Velitelského dne“ – organizační opatření.
2. Praktický výcvik 3D hašení
3. Ukázka modelové řady zásahových rukavic firmy Holík International
4. Vyhodnocení

Příloha: fotogalerie


9. memoriál Stanislava Krska

V pátek 25. září 2015 proběhl další ročník soutěže pro žáky naší základní školy, tentokrát u hasičské zbrojnice.
Jako pokaždé se na organizaci a zabezpečení cen se podíleli kolegové hasiči z Rybné, Pěčína a Kameničné. Hlavní organizátor byl jako vždy Sláva Ulrych.
Na start se postavilo 12 pětičlenných hlídek, doplněné jednou dvojici. Na trase museli závodníci plnit úkoly, jako střelba ze vzduchovky, základy první pomoci, topografie, požární ochrany a logického uvažování.
Příloha: fotogalerie
Příloha: video

1.Slatinské dožínky 12.9.2015


S nápadem organizovat dožínky přišel Stanislav Ulrych, který zajistil program a sponzory.
O spolupráci požádal místní spolky a jako zastřešující organizaci si vybral hasiče.
V sobotu po poledni se na hřišti u zdravotního střediska se sešlo za příjemného počasí poměrně dost diváků ze Slatiny a okolí.
Ve 14 hodin na plochu přivedla Jindřiška Svobodová pár koní zapřažený do ozdobeného vozu, následovaný krojovaná skupinou mládeže, místních žen a tanečníků z Lukavice u Žamberka. Po předání dožínkového věnce následovala ukázka mlácení zrna cepy, mlácení obilí na historické mlátičce Stanislava Petráňka, poháněné řemenicí na traktoru Svoboda z r. 1947. Tento programový blok ukončila ukázka řezání slámy na řezačce poskytnuté Miroslavem Mazurou. Připojenou výstavu dobových strojů na sklizeň a zpracování obilí ozdobila i zachovalá hrabicová sekačka obilí Kamila Syrovátky.
Poté se dostalo na kulturu, na které se tanečním vystoupením prezentoval místní svaz žen, následovali krojovaní pěvci ze základní školy a taneční produkci ukončili tanečníci z Lukavice, kteří předvedli Českou besedu. Program hudbou prokládala vamberská dechovka, která po všech vystoupeních dostala sólo a vyhrávala až do půl páté.
Podle názoru účastníků se jednalo o velmi zdařilé odpoledne. Starší si připomněli dávno zapomenuté činnosti z dob soukromého hospodaření, mladí si mohli udělat představu o tom, jak nelehce se muselo získávat zrno, zvlášť když to mohli porovnat s nejmodernější zemědělskou technikou, kterou na přilehlou louku přistavila místní zemědělská společnost Zdobnice.
Jednalo se sice o premiérovou akci, ale snad najde pokračování i v příštích letech.
A na závěr je namístě poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání dožínek, ať jako účinkující, zajišťující přípravu a průběh oslavy a těm, kteří na zajištění přispěli finančně.

Příloha: fotogalerie


PozvánkaVelitelský den


V sobotu 20.6.2015 se konal velitelský den na pořární stanici v Rychnově n.K. HZS Královéhradeckého kraje.
Toto setkání bylo z velké části zaměřeno na osvojení znalostí v ovládání pořárních čerpadel,především zkoužky sání.
Účastníci, kteří se sešli v hojném počtu si tak připoměli ovládání čerpadel.

Příloha: fotogalerie


Pálení čarodějnic 2015

Čarodějnice jsme letos připravili již po čtvrté.
Přestože předpověď nebyla příznivá, počasí nakonec bylo příjemné bez jediné kapky deště.
Velké poděkování patří všem, kteří přišli a také těm co pomohli s organizací této akce.

Příloha: fotogalerie
Příloha: video

Pozvánka

Sběr železného šrotu

SDH SLATINA NAD ZDOBNICÍ PROVEDE

Sběr železného šrotu

V SOBOTU 11. 4. 2015

- SBĚR PROSÍM PŘIPRAVTE NA PŘÍSTUPNÁ MÍSTA V DEN SBĚRU RÁNO KVŮLI „NENECHAVCŮM“
- RÁDI VÁM POMŮŽEME S ODNESENÍM, VYSTĚHOVÁNÍM TĚŽKÝCH VĚCÍ, NAPŘ. KOTLE ZE SKLEPA.


114. Hasičský ples - 2015


Příloha: Pozvánka
Příloha: Fotogalerie


Valná hromada 13.12.2014 - fotogalerie


Příloha: Fotogalerie
Příloha: Výroční zpráva ve formátu DOC


PozvánkaVelitelský den

V sobotu 29.11.2014 proběhl  na stanici v Dobrušce další velitelský den.
Téma nastavovací žebříky, bojový řád, technický výcvik 18/ DR5, 19/DR5 a dále 15/DR3, 16/DR3.
Z naší jednotky se účastnili dva členové.

Příloha: 5x foto


Pozvánka na vystoupení


Návštěva v Polsku

V sobotu 4.10.2014 jsme na pozvání kolegů s polských Oldrzychowic vyrazili v pěti členech spolu s jedním kolegou z Doudleb nad Orlicí a s dodávkovým vozidlem Zdobnice a.s na návštěvu. Po prohlídce zázemí a garáže jsme poseděli u bohatého občerstvení v přátelské atmosféře.

Příloha: fotogalerie


Retroměstečko 2014


V pátek 26.9.2014 po obědě jsme vyrazili s naší PV3S do Pardubic, konkrétně bývalých kasáren TGM.
Prostor byl rozdělen na dvě arény, hasičskou a vojenskou, kde probíhaly ukázky pro veřejnost.
V pátek ještě před zahájením v kasárnách se u zimního stadionu plavilo Labe vojenskou technikou.
Tuto třídenní akci doprovázelo příjemné počasí. Účast našeho sboru PV3S a 3 členové.

Příloha: fotogalerie
Příloha: video


Zemřel MIROSLAV VODÁK


MIROSLAV VODÁK (*25.1.1950 +26.9.2014)

V sobotu 27. září jsme obdrželi smutnou zprávu, že zemřel dlouholetý člen hasičského sboru Miroslav Vodák.
Naše řady tímto opustil výrazný činovník, který se svého času podílel na veškeré činnosti spolku.
Bratr Vodák se stal členem sboru před nástupem vojenské služby roku 1969. Po návratu do civilu se stal roku1971 řidičem požárního auta a členem soutěžního družstva. Dva roky poté se zapojil do práce jako zástupce referenta mládeže.
V roce 1973 úspěšně složil zkoušku pro získání odznaku Vzorný požárním III. stupně a spolu se Stanislavem Krskem vedli kolektiv mladých hasičů.
Od této doby pořádali po dva další roky nezapomenutelné táboření na sečské přehradě. Jako vedoucí kolektivu mladých hasičů působil do roku 1992 a pod jeho vedením se za téměř dvacet let vystřídalo několik generací hasičských adeptů a v dnešní době řada z nich pracuje ve vedení sboru a ve výjezdové jednotce obce.
Roku 1981 se snažili někteří členové výboru založit odbor žen. To se skutečně na podzim podařilo a výcviku a přípravy nového odboru se ujali Stanislav Krsek s Mirkem Vodákem. Podařilo se jim přivést ženské družstvo k řadě sportovních úspěchů na okresní i krajské úrovni.
Během svého působení u mládežnického kolektivu a sportovních družstev pořídil Miroslav bohatou obrazovou dokumentaci. Na podzim roku 1984 Jednotné zemědělské družstvo Zdobnice obdrželo novou automobilní cisternu CAS 25 a Miroslav Vodák byl jmenován prvním řidičem. Jako řidič a strojník se zúčastnil řady výjezdů k požárům v širokém okolí až do roku 2004.
Miroslav Vodák měl významný podíl na stavbě zbrojnice v letech 1986 a1987. Jeho nezištná pomoc při stavbě byla oceněna 22. října 1987 na plenárním zasedání Místního národního výboru Čestným uznáním a peněžním darem. Pokud se týká péče o zbrojnici, poslední záznam pochází z roku 2004, kdy se staršími členy sboru provedl nátěr všech oken.
V posledních letech činnost Miroslava Vodáka omezoval zdravotní stav, přesto se svým nezbytným fotoaparátem nechyběl při žádné významné akci sboru a nadále zaznamenával pro historii obrazové dokumenty.
Za dlouholeté aktivní působení ve sboru obdržel bratr Vodák řadu sborových a svazových vyznamenání, z nichž nevýznamnější je Medaile sv. Floriána a Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Čest Tvé památce.
Hasiči ze Slatiny


Soutěž - Senioři

V sobotu 6.9.2014 si v Pekle nad Zdobnicí opět dala dostaveníčko družstva hasičských seniorů. Letos tomu bylo již po šesté. Za náš sbor nastoupilo mužstvo mužů, ale mělo jedno zastoupení něžného pohlaví.
Závod probíhal dvoukolově a náš platný čas z prvního kola stačil na konečné třetí místo.

Příloha: fotogalerie z akce


Údržba techniky

V úterý 15.7.2014 proběhla pravidelná údržba a očista techniky.
Účast byla především od našich strojníků.

Příloha: 8x foto


Myslivecké odpoledne

Myslivecké sdružení Slatina-Rybná nás pozvalo již tradičně v sobotu 28.6.2014 do areálu na Kubovně.
Letos byli připraveny dvě prasátka na grilu, nechyběla možnost zastřílet si na „asfaltové“ holuby a nebýt prudké bouřky , která na chvilku přerušila program bylo příjemné počasí jako již tradičně.
Je třeba poděkovat za příjemné odpoledne našim myslivcům a těšit se na další spolupráci.

Příloha: fotogalerie z akceOTAKAR DIVÍŠEK (*15.11.1924 +7.6.2014)


V sobotu se rozšířila smutná zpráva, že naše řady navždy opustil nejstarší člen hasičského sboru Otakar Divíšek.
Hasičem se stal v roce 1954, věrný rodinné tradici, kdy jeho děda byl zakládajícím členem sboru a hasičem byl i jeho otec.
V roce 1973 se zapojil do práce ve výboru, jako referent pro výchovnou práci se pracoval zde do roku 1977.
Ani po odchodu do důchodu neztratil zájem o činnost a do posledních let, pokud mu to zdraví dovolilo, byl přítomen na výročních valných hromadách místního hasičského sboru.
Za celoživotní činnost ve sboru Otakar Divíšek získal několik čestných uznání a letos měl obdržet medaili Za věrnost 60 let.

Čest Tvé památcePálení čarodějnic

Po třetí jsme uspořádali čarodějnický rej u zbrojnice.
Letošní počasí nám mimořádně přálo a odrazilo se to na účasti, která byla letos nejvyšší.
Poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací této akce.

Příloha: pozvánka-plakát
Příloha: fotogalerie z akce
Zemřel Josef Kotyza


Josef Kotyza
(*20.1.1929 +10.3.2014)


V úterý se roznesla smutná zpráva, že zemřel nestor hasičského sboru Josef Kotyza.
K hasičům se přihlásil v roce 1951. Už roku 1954 se stal náhradníkem výboru, a rok poté členem výboru do r. 1956.
Pak následovala tříroční přestávka a pak jednoroční členství ve výboru. Potřetí byl zvolen do výboru roku 1973 a po dvou letech mu sbor určil funkci referenta branné výchovy, kterou vykonával do roku 1985.
Celkem pracoval ve výkonném orgánu sboru 16 let.
Ani po odchodu do důchodu neztratil zájem o činnost a do posledních let, pokud mu to zdraví dovolilo, byl přítomen na výročních valných hromadách.
Za celoživotní činnost ve sboru Josef Kotyza obdržel několik čestných uznání a medaili Za věrnost 60 let.

Čest Tvé památce.
Hasiči ze Slatiny


Odborná příprava

V pátek 7.3.2014 proběhla na stanici v Rychnově odborná příprava velitelů JPO v rozsahu 8 hodin.
Zúčastnili se Petr Kubíček, Jarda Syrovátka a Tonda Ulrych.

Příloha: 4x foto


Ples 1.3.2014

První březnovou sobotu proběhl již 113. hasičský ples s kapelou Pokrok...

fotogalegie

Příloha: fotogalerie z plesu


Velitelský den 8.2.2014

Na nádrži v Solnici proběhl výcvik na téma“ Práce na zamrzlé hladině a záchrana osob.“
Na místě byly vytvořeny čtyři stanoviště, na kterých se za pomocí člunu, žebříků, matrací a desky prováděla záchrana osob propadlých v ledu.

Příloha: fotogalerie


Pozvánka na plesValná hromada 14.12.2013 - fotogalerie

Příloha: fotogalerieNávštěva z Odrzychowic


Naši polští kamarádi z kladské obce Oldrzychowice přijeli v sobotu 12. října na návštěvu k našemu sboru, aby se pochlubili s novým vyprošťovacím nářadím.
Po ukázce nového zařízení jsme své kolegy provedli naší zbrojnicí a pozvali je k malému pohoštění, které připravily naše sestry.
Setkání jsme ukončili pozvánkou na okrskovou soutěž, kterou budeme pořádat 3. května 2014.

Příloha: 4x foto


Nadační fond Veolia Minigranty

V únoru letošního roku přišel za námi kolega Láďa Malý, že firma Veolia Environnement, u které je zaměstnancem přichází, i letos programem Nadačního fondu Veolia MiNiGRANTY®.
Sešli jsme se s tím, že bychom se mohli přihlásit.
Vypracovali jsme projekt s názvem Podpora mladých hasičů a odeslali řediteli Nadačního fondu Veolia Honzovi Dolínkovi. Netrpělivě jsme očekávali zda uspějeme až dorazil email s výsledky , kde jsme zjistili jsme uspěli.
Náš projekt byl rozdělen na tři části. Nákup našim malým kolegům stejnokroje PS II v počtu 13 kusů, dále počítač pro výuku a poslední byl nákup stanu, který bezpečně ochrání před nepřízní počasí na soutěžích a akcích, které naši mladí několikrát do roka absolují.
Od Nadačního fondu Veolia jsme získali částku 30 800 kč a 9.května byla z naší strany podepsána smlouva.
Velmi si vážíme získaných prostředků, které přispěli ke zlepšení podmínek pro činnost našich nejmenších.

Za SDH Slatina nad Zdobnicí

Velitel Petr Kubíček

Příloha: 8x fotoLadislav Bednář

(*30.11.1927 +30.8.2013)

Po dlouhé těžké nemoci zemřel člen našeho sboru Ladislav Bednář.
Členem spolku se stal v roce 1954. V této době se do práce sboru vloudily jisté známky stagnace a bylo nutné spolek doplnit mladými členy. Bratr Bednář byl hned v roce vstupu zvolen do funkce referenta odborného školení a stal se členem soutěžního družstva.
Od roku 1956 zastával funkci referenta prevence . Založení jednotného zemědělského družstva ve Slatině v roce 1957 a zastávání funkcí ve vedení byly příčinou, proč Ladislav Bednář nuceně ukončil činnost ve výboru hasičského sboru. Členem zůstal nadále, až do svého skonu.

Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině se tímto loučí s jedním z nejstarších členů.

      Čest jeho památce


Pouťové oslavy - video ze zábavy Rocksorry


Příloha: video


Oldřich Bednář

(*7.12.1929 +13.8.2013)

V úterý nás zastihla smutná zpráva, že naše řady navždy opustil dlouholetý člen Oldřich Bednář.
Byl posledním aktivním účastníkem legendárního cvičení na Sněžce a podílel se na největších sportovních úspěších v padesátých letech. Mimoto dlouhá léta stál v čele kontrolní a revizní rady sboru.
Bratr Bednář vstoupil do hasičského sboru v roce 1951. Stal se členem soutěžního družstva, které v letech 1955 – 1957 třikrát zvítězilo v okresní soutěži a získalo do stálého držení „stříbrnou přilbu“ , která je jednou z nejvýznamnějších trofejí, které sbor vlastní. Vítězství v okresní soutěži přineslo dvě účasti v krajském kole, a na té druhé v Mostku obsadili slatinští hasiči 2. místo. V roce 1956 nahradilo okresní soutěž legendární krajské cvičení , jehož úkolem bylo dopravit vodu na vrchol Sněžky.
Oldřich Bednář se v roce 1955 stal revizorem účtu. Změnou stanov se z revizorů stali členové kontrolní a revizní rady a v jejím čele stál bratr Bednář do roku 1998, to znamená téměř 44 let.
I když v posledních letech už nebyl ve vedení sboru, zajímal se Oldřich Bednář o činnost sboru a spolu se svými vrstevníky položil základ k zisku nejvyššího svazového vyznamenání pro sbor – Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

      Čest jeho památceFerodo Matrix Rally Kostelec nad Orlicí 2013

V sobotu 27.7.2013 jsme se po třetí stali spolupořadateli automobilových závodů v počtu šesti členů z naší jednotky a s automobilem CAS 20.
Rozděleni jsme byli na tři úseky tratě.
I letos došlo k nehodě, kde s vytažením vozidla pomohla naše Tatra.
Bezpečnostní opatření na tratích byli hodnoceny velmi kladně.

Příloha: 3x foto

13. ročník Lhotecký džbán

V soboru 13.7.2013 jsme se podruhé zúčastnili tradičně netradiční soutěže v Kostelecké Lhotě.
Letos byl požární útok zpestřen o protažení hadic dveřmi, které se museli odemknout a po ukončení zase zamknout. Další disciplíny, které se započítávaly do výsledků, byl hod minimaxem a přelévání vody pomocí hadice.
Naše družstvo nakonec obsadilo 10 místo.
Večer zpříjemnila taneční zábava s kapelou Fantasy music.

Příloha: fotogalerie


Oslavy 140 let založení SDH Rokytnice v Orlických horách

V sobotu 6.7.2013 patřilo rokytnické náměstí místním hasičům.
Proběhly zde oslavy založení jejich sboru. Po slavnostním průjezdu městem následovaly ukázky, spojené s činností hasičů.
Počasí celé akci přálo a oslavovalo se do ranních hodin.

Příloha: fotogalerie
Příloha: video

Myslivecké odpoledne

V sobotu 22.6.2013 jsme po pozvání Mysliveckého sdružení, zavítali do areálu na Kubovně.
Jednalo se o tradiční akci, kde se za příznivého počasí přátelsky posedělo a pod dohledem zastřílelo na asfaltové holuby.
Nechyběl tradičně divočák na grilu.
Je třeba poděkovat za příjemné odpoledne našim myslivcům a těšit se na další spolupráci.

Příloha: 9x foto

Aviatická pouť v Pardubicích

Letos jsme dostali opět pozvání na již 23. Aviatickou pouť v Pardubicích, konanou 1.- 2.6.2013.
Poprvé jsme vyrazili již v pátek 31. května s naší PV3S a právě pátek byl jediným solidním dnem, co se počasí týče.
Víkend celý propršel a to velmi ovlivnilo program jak letové ukázky, tak i pozemní části. Sice počasí kazilo náladu zúčastněných, ale to není nic proti povodním, které následně z těchto dešťů zasáhli velkou část naší země.

Příloha: 7x foto
Příloha: video


Návštěva polských Oldrzychowic


V sobotu 4.5.2013 jsme byli pozváni na soutěž, pořádanou při příležitosti „Dne Strazaka“ našimi polskými kolegy a na slavnostní otevření sportovního areálu s umělou trávou .
Z českých sborů se akce zúčastnili dvě družstva ze Slatiny s toho jedno družstvo dětí a hasiči z Pohoří u Dobrušky.

Příloha: fotogalerie
Příloha: video


Čarodějnice 2013

Letos jsme po druhé připravili pro veřejnost pálení čarodějnic.
Soutěže pro malé čaroděje a čarodějnice připravili děvčata. Novinky byly letos dvě.
První opékání selete, které mělo výbornou odezvu a druhá novinka, bohužel k nelibosti malých účastníků, nemohli jsme díky velmi větrnému počasí zapálit hranici. Ta byla zapálena na prvního máje z hrstkou pozorovatelů. Velmi silný vítr celkově komplikoval program a ničil zázemí, hlavně přístřešky.
Nakonec patří poděkování všem, kteří nezjištně pomohli s organizací a průběhem akce a všem kteří si k nám našli cestu.

Příloha: fotogalerie
Příloha: video
Příloha: pozvánka


Odborná příprava strojníků


Příloha: Fotogalerie

Odborná příprava velitelů jednotek a družstev

Ve dnech 22.-23.2.2013 proběhla cyklická příprava velitelů jednotek a družstev JPOII a JPOIII okresu Rychnov nad Kněžnou na požární stanici HZS KH kraje,územního odboru Rychnov nad Kněžnou.
V tomto dvoudenním školení byla probrána témata z oblasti služeb i taktiky. Řešily se témata plošného pokrytí v okrese a dojezdové časy k místu události, typové činnosti na vyhledávání osob v terénu, rozbory vybraných zásahů, otázky nové evidence vybavení jednotek apod.
Proběhla také prezentace lezeckých prostředků firmy Snaha Jaroměř.
V sobotu proběhly ukázky techniky a na závěr se prověřily znalosti zúčastněných.

Příloha: 3 fotografie

Pozvánka na ples


Valná hromada 5.1.2012Příloha: Fotogalerie
Příloha: Pozvánka ve formátu PDF

Vánoční koncert

Dne 14.12.2012 se konal v areálu hasičské zbrojnice již třetí tradiční vánoční koncert.
Pozvání letos přijal flétnový soubor Sarabanda pod uměleckým vedením pana Martina Šedy, spolu s trumpetisty ze ZUŠ Rychnov nad Kněžnou pod uměleckým vedením pana Radka Pilce.
Ve zcela zaplněné klubovně si návštěvníci poslechli řadu známých i méně známých vánočních koled a korunovační intrády.
Závěrem si potleskem vynutili ještě další přídavky. Koncert se všem líbil a účastníci odcházeli domů spokojeni a vánočně naladěni.
Účinkující s pořadateli se rozhodli, že vybranou částku z dobrovolného vstupného věnují na dobročinné účely a částku předají mamince zdravotně postižené holčičky. Děkujeme všem vystupujícím dětem a jejich učitelům ze ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou a všem spoluobčanům, kteří tak přispěli na dobrou věc a také za podporu hasičského sboru v letošním roce.

Příloha: fotogalerie
Příloha: video

Brigáda na dřevo


V pátek 28.9.2012 jsme provedli rozřezání, rozštípání a uložení palivového dřeva.
Akce začala ráno osmou hodinou a v poledne již bylo hotovo.
Všem zúčastněným patří poděkování.

Příloha: 9 fotografií

5. ročník Matrix rally

Již v minulém roce jsme byli pořadateli Matrix rally požádáni ke spolupráci při zajištění rychlostní zkoušky z Pekla n. Zd. do Rychnova n. Kn. Pozvání přišlo i letos a tak v soboru 28. července odcestovalo ráno do Jahodova pět členů sboru, kde jim byl svěřen 600 metrový úsek rychlostní zkoušky.
Pokud se týkalo vlastní soutěže, mnoho se oproti loňsku změnilo. Jestliže před rokem vyrazila na trať zhruba třicítka vozů soutěžící především o mistrovský titul v kategorii veteránů, letos prestiž rally prudce vzrostla zařazením 5. Martix rally 2012 do seriálu Mistrovství České republiky ve sprintrally a Poháru České republiky. To značně zvýšilo účast soutěžních posádek a diváků, ale i nároky na všechny pořadatele.
Soutěžící čekalo 7 rychlostních zkoušek o celkové délce 70,8, které byly vedeny částečně i po šotolinovém povrchu a hlavně po úzkých komunikacích bohatých na zatáčky v kopcovitém profilu tratě. S přejezdy mezi zkouškami musela každá posádka ujet celkem 205,4 km. Z rampy na náměstí v Kostelci n. O. sjelo v soboru ráno 110 soutěžních automobilů a v podvečer se jich dostavilo do cíle 82. V celkovém hodnocení bylo dosaženo těchto výsledků:

Mistrovství České republiky ve sprintrally
1. st. č. 4 Tomáš Kostka a Miroslav Houšť Citroen C4 WRC 0:37:40,9 (prům. 112,7 km/hod.)
2. st. č. 2 Antonín Tlusťák a Jan Škaloud Mitsubishi Lancer WRC 0:38:18,9 (110,5)
3. st. č. Jan Sýkora a Martina Škardová Mitsubishi Lancer EVO IX 0:38:22,0 (110,3)

Pohár České republiky
1. st. č. 80 Leoš Vašátko a Jiří Bartoš Mitsubishi Lancer EVO IX 0:41:27,4 (102,4)
2. st. č. 84 Jiří Kašpar a Daniel Kalousek Škoda Octavia 0:41:51,7 (100,9)
3. st. č. 89 Jiří Šmíd a Jiří Mareš Mitsubishi Lancer EVO VI 0:42:37,3 (97,7)
Co se týká činnosti členů slatinského sboru, měl nejvíce starostí Jan Mareš, který byl na stanovišti s CAS 20 Tatra. Vůz Škoda Felicie Kit Car řízený Miloslavem Jirsou s navigátorkou Petrou Veselou nezvládl průjezd zatáčkou, a jak se lidově říká, šel přes boudu, aby nakonec zůstal stát na boku. Přihlížející vlastnoručně postavili auto na kola, a když posádka opustila kokpit, začalo auto hořet. Protože ostatní hasiči byli na jiných stanovištích, musel Jan Mareš při hašení použít spolupráci diváka. Požár byl rychle zdolán, zatímco posádka vozu putovala sanitkou na ošetření do rychnovské nemocnice.

Příloha: fotogalerie č.1
Příloha: video


Pozvánka


Oslava 130 let založení SDH Bartošovice v O.h.

Již v zimě jsme obdrželi pozvání, abychom se zúčastnili s novou Tatrou CAS 20 oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bartošovicích.
Pak přišla sobota 9. června a naše tříčlenná posádka naplnila pozvání starosty obce a hasičů z této horské vesnice.
Slavnostní akt zahájilo žehnání obecního a sborového praporu. Následovala okrsková soutěž, kdy sdružené členské sbory doplnila dvě družstva z Kunvaldu a jedno z Polska.
Po vítězném tažení domácích následovala ukázka hašení dobovou technikou. Po zásahu ruční čtyřkolovou stříkačkou z Klášterce n.O., dopravenou na místo párem koní, zahájila svou činnost jednotka od dalšího historického skvostu. Jednalo se o hasičský automobil Magirus z roku 1942, který je rovněž z Klášterce n.O. Ukázku ukončila moderna v podání naší CAS 20 Tatra.
Po ukázce následovalo vyhlášení výsledků soutěže a ocenění členů pořádajícího sboru. Největší aplaus patřil 99 letému Jindřichovi Hermanovi, který si přijel pro medaili Za mimořádné zásluhy až z Prostějova. Finále měli opět hasiči z Klášterce, kteří předvedli vodní fontánu s pomocí šesti proudů.
Po celé trvání akce přálo počasí a to mělo také podíl na zdárný průběh oslavy.
Nezbývá než popřát našim jubilujícím kolegům z Bartošovic v jejich záslužném konání další úspěchy.

Příloha: 7 fotografií


Letiště Pardubice 2.-3.6.2012

Již po třetí jsme přijali pozvání od pořadatelů tradiční Aviatické poutě, letos již 22. ročníku.
V sobotu 2.6.2012 jsem vyrazili v brzských ranních hodinách s naší PV3S, směr Pardubice. Po příjezdu jsme připravili vozidlo návštěvníkům k prohlídce. I přes nepříznivé předpovědi, počasí nakonec příjemně překvapilo jako i v předchozích ročnících.
Letos navštívilo letecký svátek pět členů sboru.

Příloha: Video
Příloha: 10 fotografií

Návštěva u kolegů v Polsku


Dne 23.4.2012 jsme obdrželi pozvánku družebního sboru z Ołdrzychowic na oslavu Dne hasičů konanou u příležitosti svátku svatého Floriána.
5.května vyrazila šestičlenná skupina v odpoledních hodinách do Polska. Po krátké zastávce v Miedzylesie jsme dorazili do Ołdrzychowic.
Tam nás vřele přivítali místní kamarádi hasiči. Nejdříve nám ukázali obec a potom se celá kolona ještě s hasiči z Německa vydala k lesní kapli, kde se uskutečnila bohoslužba. Po té se konalo přátelské posezení u místní zbrojnice.
Domů jsme se vrátili ve večerních hodinách s pěknými vzpomínkami.
Všichni se těšíme, až se setkáme zase ve Slatině.

Stanislav Ulrych

Příloha: 12x foto


Návštěva ve zbrojnici

V pondělí 7.5.2012 k nám zavítali děti z naší základní i mateřské školy.
Byla pro ně připravená prohlídka naší techniky, ukázka likvidace požáru pomocí přenosného hasícího přístroje a vysokotlakého zařízení. Dále byly promítnuty výuková videa.
Poděkování patří všem, kteří věnovali této akci svůj čas.

Příloha: Video
Příloha: fotogalerie

Čarodějnice 2012

Po krátké poradě jsme naplánovali letos poprvé čarodějnice pro veřejnost.
Práci jsme rozvrhli tak že holky zajistili program a soutěže pro děti a chlapi ostatní náležitosti.
Vše bylo závislé na počasí, které nezklamalo.
První ročník se jako křest ohněm po zhodnocení povedl a pokusíme se navázat i příští rok.

Příloha: Fotogalerie
Příloha: Video


Brigáda na dřevo

Ve dnech 23.-24.3.2012 se konalo u HZS ČR na požární stanici v Rychnově nad Kněžnou pravidelné školení velitelů jednotek a velitelů družstev... Ve dnech 21.4 a 25.4.2012 jsme provedli uklizení přiděleného úseku lesa za účelem získaní palivového dřeva.
Akce se zúčastnilo 13 členů sboru.

Příloha: 7x fotoPozvánka Čarodějnice
Výcvik jednotky SDH

V rámci pravidelného školení jednotky proběhl ve čtvrtek 5.4.2012 praktický výcvik S CAS 20 S2Z a DA-8 u řeky Zdobnice.
Cílem bylo prozkoušet obsluhu cisternové automobilové stříkačky a příslušné techniky používané u zásahu.

Příloha: 9x foto


Jarní brigáda

V neděli 25.3.2012 proběhla jarní brigáda v naší zbrojnici.
Natíraly se rámy okolo nových vrat, byla provedena očista výjezdové techniky a úklid zbrojnice.

Příloha: fotogalerie


Školení velitelů 2012

Ve dnech 23.-24.3.2012 se konalo u HZS ČR na požární stanici v Rychnově nad Kněžnou pravidelné školení velitelů jednotek a velitelů družstev...

Příloha: 3x foto111.Hasičský ples

Do druhého roku činnosti spolku vstoupili hasiči uspořádáním hasičského plesu, který se konal dne 14. února 1892. Ples byl velmi zdařilý, přestože se ho zúčastnilo pouze 71 hostů. Velitel podal výboru toto zhodnocení: každý odnesl si asi nejkrásnější vzpomínku na tak řídkou srdečnou zábavu, jaké uzřel v tomto prvním hasičském plesu. Po 120 letech, v sobotu 25. února 2012 pořádali hasiči ples s pořadovým číslem 111. Ve srovnání s tím prvním bálem, byl počet účastníků dvojnásobný. Pořadatele potěšilo, že hodnocení úrovně plesu bylo vesměs kladné. K tomu přispěla i produkce hudební skupiny Pokrok.

Příloha: 8 fotografií


Lyžařské závody 2012

Obec Slatina nad Zdobnicí a dobrovolníci pořádali v neděli 19.2.2012 bobové, lyžařské a snowboardové závody na na kopci "U Kříže".
Bohužel počasí ukázalo svoji nevlídnou tvář ,kdy po mokrém sněhu a teplotami nad nulou začalo nakonec pršet a to se odrazilo na počtu startujících.
Závody proběhly v několika věkových kategoriích od předškoláků až po dospělé borce.
Organizátoři i přesto zvládli přípravu tratě na velmi slušné úrovni za což jim patří dík a taktéž sponzorům.

Příloha: Video
Příloha: 5 fotografií
Příloha: fotogalerie


Pozvánka na ples
Rozloučení s CAS 24 ŠKODA 706 RTHP

V dubnu 2011 obdržela obec nový cisternový automobil CAS 20 Tatra.
Nové vozidlo po zařazení do požárního plánu okresu zaujalo místo ve zbrojnici a vytlačilo stranou cisternu CAS 24, jejímž vlastníkem byla Zdobnice a.s.
Během roku cisterna parkovala v hospodářském středisku a.s ve Slatině a začátkem letošního roku došlo k jejímu prodeji obci Pěčín.
Chtěl bych připomenout události, které osudy hlavního zásahového stroje slatinských hasičů za těch 26 let provázely.
Celkem se jednalo o 94 výjezdů k požárům, 8 výjezdů k likvidaci následků živelních pohrom. V zásazích ještě registrujeme pomoc u dopravní nehody, únik čpavku.
Spočítat všechny technologické a technické zásahy a pomoci už není možné, protože JZD a později Zdobnice a.s. využívala cisternu na mytí vozovek a zpevněných ploch.
CAS 24 za uplynulé čtvrtstoletí ve Slatině sloužila a poskytla mnoho užitečných služeb.
Přejeme naším pěčínským kolegům, aby jim sloužila tak dobře jako nám.


Valná hromada 17.12.2011


Příloha: fotogalerie
Příloha: Výroční zpráva (.doc)Koncert flétnového souboru SARABANDA

V sobotu 10.12.se v naší klubovně uskutečnil v naší zbrojnici koncert flétnového souboru Sarabanda pod vedením pana Martina Šedy.
Přesto, že hrozilo zrušení koncertu pro vysokou nemocnost ve sboru, rozhodl se jeho vedoucí, že budou hrát. Zcela zaplněná klubovna odměnovala mladé hudebníky za každou písen dlouhým potleskem.
Koncert se všem líbil.Zazněly slavné melodie od Abby a Beattles a několik filmových pohádkových melodií.
Věříme,že i příští rok se nám podaří podobnou akci znovu uspořádat.

Příloha: Video
Příloha: 10 fotografií
Pozvánka na akci


Výlet na Vysočinu

Uplynulo již deset let od našeho posledního společného výletu, tak jsme zapracovali na plánu připravit trasu nového víkendu stráveného na Vysočině.
Termín 22.-23.10.2011 je sice podzimní, ale počasí nám ukázalo svoji vlídnější tvář. Odjezd v sobotu ráno byl mrazivý, přesto návštěva souboru lidových staveb na Veselém kopci byla již za slunečného svitu.
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod nám umožnil exkurzi, představil výrobu a ochutnávku svých piv. Po přejezdu do Přibyslavi jsme se ubytovali a přesunuli do Penzionu U Kubínů, kde jsme povečeřeli a příjemně zakončili sobotní část výletu. V neděli po snídani, též U Kubínů, jsme navštívili Hasičské muzeum (Centrum hasičského hnutí Přibyslav).
Závěrečný bod v našem programu byl zámek a muzeum cyklistiky v Nových Hradech. Muzeum je umístěno bývalém barokním špýchaře a exponáty jsou zde z doby od poloviny 19. století do současnosti. Poděkování patří společnosti Audis bus s.r.o. a řidiči za bezproblémovou přepravu.
Budeme věřit , že v dalších letech něco podobného zopakujeme.

Příloha: Fotogalerie

Školení v Bílých Poličanech

Ve čtvrtek 20.10.2011 proběhlo v ÚHŠ Bílé Poličany školení hasičských jednotek z české a polské republiky.
Proběhlo vyhodnocení společných cvičení:
** Prezentace cvičení v Polanici Zdrój + vyhodnocení (Marek Palczak)
** Prezentace cvičení v Broumově + vyhodnocení (Lukáš Plachta)

V areálu byla předvedena speciální hasičská technika. Dále došlo k přeprogramování řídicích jednotek na vozidlech CAS 20/4600/300 - S2Z T815-2 4x4.2.
Školení se zúčastnilo 5 členů výjezdové jednotky.

Příloha: Fotogalerie


Udělení čestného praporu

U příležitosti oslav 120 výročí založení sboru uskutečněném 2. července 2011 obdržel Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí Čestný prapor Sdružení Čech, Moravy a Slezska. V žebříčku čestných ocenění je to největší vyznamenání, které může organizační jednotka Sdružení hasičů obdržet. Ve Statutu o udělování vyznamenání SH ČMS, je uvedeno:
2. Čestný prapor SH ČMS
- propůjčuje se Sboru dobrovolných hasičů a dalším organizačním jednotkám SH ČMS za dlouhodobé úspěchy při plnění úkolů dobrovolného hasičstva a to nejdříve za 5 let od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Při předání lze předat finanční odměnu nejméně ve výši 2000,- Kč
- propůjčení Čestného praporu schvaluje výkonný výbor Sdružení hasičů ČMS
- návrh na propůjčení Čestného praporu SH ČMS podává nejbližší vyšší organizační jednotka od organizační jednotky vyznamenávané
- Čestný prapor se nepropůjčuje opětovně
- propůjčený Čestný prapor nesmí být žádným způsobem upravován a nenahrazuje prapor SDH nebo jiné organizace.

Zdůvodnění návrhu na vyznamenání podle Statutu o udělování vyznamenání SH ČMS, které je nedílnou součástí návrhu na udělení ocenění sboru, bylo uvedeno:
Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí byl založen roku 1891. Členové se hned od prvních let existence aktivně pustili do práce a začali vzorně plnit své hlavní poslání a podíleli se na kulturním a společenském životu obce. Během dalších let slatinští hasiči svou činnost obohatili i o další aktivity. A v okresní soutěži sborů vypisované do roku 1991 obsazovali čelní místa.
Slatinský sbor patří k největším v okresu. Členská základna v posledních 30 letech neklesla pod 80 členů. Stabilně pracuje s mládeží od roku 1961 a roku 1981 začal ve sboru působit ženský odbor. V posledních letech se podařilo zapojit i dorost.
Činnost členů sboru je každoročně bohatá a rozmanitá. Prioritu má hlavní poslání, to znamená zásahová činnost. Z členů sboru je sestavena jednotka SDH obce, zařazená v kategorii JPO III. Veškerou praktickou a teoretickou odbornou přípravu členů jednotky zajišťuje sbor, stejně tak i údržbu techniky a budov. Jednotka se významně podílela na likvidaci škod po záplavách r. 1998 na Rychnovsku a 2002 na Litoměřicku.
Padesátileté zajištění činnosti kolektivu mladých hasičů přineslo nejen sportovní úspěchy, ale hlavně průběžný příliv nových členů do sboru, kteří se postupně zapojili i do práce ve výboru SDH a proto nebyl v těchto letech zaznamenán žádný generační problém. Výrazná je i organizační práce při zajišťování různých akcí. Během minulých třiceti let sbor zajišťoval 9x okrskovou soutěž a 5 okresních soutěží hry Plamen (1987 - 1989, 1998 a 2008). V roce 2011 se například uskutečnil již 110 hasičský ples. Hasiči pořádají pravidelně soutěž pro školní mládež a úzce spolupracují s obcí, školou a místními spolky.


Matrix rally

Na požádání bratrského sboru z Pekla nad Zdobnicí jsem se v sobotu 20. srpna podíleli na organizaci 4. ročníku Matrix rally.
V 5 hodin odjelo 6 členů sboru do Pekla n. Z., aby zde převzali 650 metrový úsek rychlostní zkoušky č. 3 a 6 na trase Peklo - Rychnov. Povinností těchto traťových komisařů bylo zajištění bezpečnosti soutěžních posádek a diváků na svěřeném úseku.
Přestože jsme se této akce účastnili poprvé, podařilo se nám splnit veškeré požadavky pořadatelů a přispěli jsme k plynulému průběhu této významné automobilní soutěže.

Příloha: Video
Příloha: Fotogalerie

„Dräger Night“

Ve středu 24. srpna v nové rychnovské hasičské stanici uspořádala firma Dräger ve spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje ÚO Rychnov nad Kněžnou pro hasiče premiérovou akci, při které si nositelé dýchací techniky mohli vyzkoušet vyhledávání osob, předmětů a orientaci v zakouřeném prostoru pomocí termokamery. Dostavili se i čtyři členové naší jednotky.
V době konání této praktické zkoušky dorazili ve stanici i účastníci propagační jízdy u příležitosti 3. ročníku setkání hasičů a jejich techniky - PYROCAR 2011. Právě v Rychnově ukončili 1. etapu jízdy, kejich pouť skončila 27. srpna v Přibyslavi na letišti, kde se právě tato dvoudenní akce odehrála.

Příloha: 7 fotografií

Rozčarování v Orlickém Záhoří

V sobotu v Orlickém Záhoří probíhala soutěž o Orlicko - Bystřický pohár.
Jednalo se již o čtvrtý ročník a pro nás i o 4. účast. Soutěžní družstvo bylo sestaveno především z veteránů hasičských soutěží, kteří se připravují na soutěž v Pekle nad Zdobnicí 3. září, kam pojedou obhajovat loňské vítězství.
Soutěž v Orlickém Záhoří obeslalo 4 družstev z ČR a Polska.
Když končilo první kolo, pořadatelé rozhodli, že bude zařazeno ještě jedno soutěžní kolo a o pořadí rozhodnou nejlepší výkony. První pokus našeho družstva se nevydařil zásluhou technických problémů se strojem. Možnost opravy naši reprezentanti pochopitelně uvítali a zcela právem, protože dosáhli času 38,28s a to je zařadilo na průběžné 4. místo. O to větší rozčarování zavládlo, když rozhodčí zvedla červený praporek, signalizující neplatnost pokusu, když posoudila rozvinutí jedné hadice jako nesprávné. Mezi členy našeho družstva zavládlo rozhořčení a pocit křivdy. Dokonce zavládly názory, že příště v O. Záhoří startovat nebudou. Vadilo hlavně, že v soutěži s tak pružnými pravidly jsou závodníci pouze v moci rozhodčích. Nakonec poukazovali, na zřetelná porušení pravidel v provedení disciplíny a předepsané ústroje, které byly benevolentně přehlížena.
Pokud nebudou jasná pravidla a jejich nestejný výklad ze strany rozhodčích bude se jednat o neregulérní soutěž a účast na ní bude jen ztrátou času.
Jestli se zúčastníme příštího ročníku, uvážíme později.

Máš sbor reprezentovali:
Vladimír Píč, Jaroslav Lebruška, Jaroslav Vondra, Jiří Mandera, Jaroslav Syrovátka, Vladimír Uhlíř a Bohuslav Kail.
Přes všechny nedostaky musíme ocenit jejich výkon v konkurenci mnohem mladších závodníků.

Příloha: 8 fotografiíVladimír ŠÍPEK (9.8.1939 - 8.7.2011)


V pátek 8. července se mezi členy sboru roznesla smutná zpráva, že Vladimír Šípek navždy opustil naše řady.
Jako slatinský rodák se po návratu z vojny r. 1961 zapojil do práce v hasičském sboru. Ne však na dlouho, již roku 1964 opouští Slatinu a odchází za prací a bydlením do Vamberka. Z toho důvodu přestoupil i do závodního požárního sboru ŽAZ (později ESAB) Vamberk. Zde se stal výraznou osobností, kterou nebylo možné přehlédnout a přeslechnout. Jako kvalifikovaný rozhodčí se angažoval na soutěžích všech úrovní a kategorií až po krajskou úroveň.

Ve svém sboru až do posledních let vedl a organizoval družstvo svých současníků a v tomto snažení pokračoval i po zrušení továrního sboru ESAB. To se stalo v roce 2008 a Vladimír se vrátil do svého mateřského sboru ve Slatině nad Zdobnicí. Zde, i přes svůj věk byl nadále platným členem. Po odchodu na odpočinek se natrvalo usadil ve svém rodném domu a vždy projevoval zájem o práci slatinských hasičů a všemožně je podporoval.
Vladimír Šípek zamřel krátce poté, kdy hasičský sbor slavil 120 let založení. Tato nešťastná kolize termínů dokazuje neúprosný fakt, že hasič je smrtelný, ale sbor je věčný.

Čest tvé památce!


Oslavy 120 let

Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině v sobotu 2. července 2011 oslavil 120 let od svého vzniku. Vlastní slavnostní odpoledne bylo vyvrcholením několika týdnů příprav na rozsáhlou akci, určenou pro veřejnost.
Program začal odpoledne položením věnce u pomníku padlých. Pak se vše přesunulo k hasičské zbrojnici. Při slavnostním nástupu předal starosta krajského sdružení hasičů Jiří Orsák jubilujícímu sboru Čestný prapor Sdružení Čech, Moravy a Slezska, jako ocenění za aktivní činnost v posledních pěti letech.
Po provedeném dekorování dostal slovo správce farnosti otec Oldřich Kučera, který posvětil nový cisternový automobil CAS 20 Tatra. Tento hasičský speciál dostala obec do užívání na základě projektu přeshraniční spolupráce České a Polské republiky.
V dalších částech programu se představily mažoretky ze skupiny Karamelky ze Žamberka, členové spřáteleného sboru z Nahořan s útokem od historické stříkačky, mladí hasiči jubilujícího sboru s několika ukázkami, lezecké družstvo hasičů z Rokytnice s ukázkami slaňování a výškových záchranných prací. Domácí hasiči provedli ukázku s novou cisternou, ale zlatým hřebem hasičského odpoledne byla ukázka funkční parní stříkačky Smekal z roku 1910, kterou ochotně provedli naši kolegové z Opočna. Celý program doplňovala dechová hudba z Vamberka, kterou vystřídal svým koncertem vamberský swingband.
Zvláštní program připravili hasiči pro děti ve formě různých soutěží a skákacího hradu. Oslavy zakončila taneční zábava, při které vystoupila skupina Rock Sorry. Jedinou vadou na kráse oslav bylo počasí, které ukázalo svou chladnou a větrnou variantu. Tento způsob léta byl původcem toho, že nepřišlo víc diváků.
Je třeba poděkovat všem členům sboru, kteří se významně podíleli na organizaci oslav a jejich týlovému zabezpečení. Poděkování směřujeme i našim sponzorům, firmě AZ-TAX z Jesenice u Říčan, obci Slatina nad Zdobnicí, městu Dobruška , Jiřímu Hájkovi a dalším, kteří ochotně poskytli své služby.

Příloha: Video
Příloha: fotogalerie


Návštěva u Mysliveckého sdružení

V sobotu 25.6.2011 jsme byli pozváni na posezení a střelby do areálu na Kubovně kde jsme se seznámili s činností mysliveckého spolku a mohli si vyzkoušet střelbu na asfaltové terče.
Panovala příjemná atmosféra která byla podpořená báječným občerstvením .

Příloha: 2 fotografie


Společné česko-polské cvičení

Ve středu 15.6.2011 se konalo v polské Polanici Zdrój cvičení k projektu Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích / Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych.
Sraz byl v 9 hodin na bývalém hraničním přechodu Náchod odkud jsme se přesunuli za doprovodu polské policie do Polanice Zdrój kde se cvičení konalo .
Téma cvičení byla dopravní nehoda cisterny a autobusu s fanoušky mířící na fotbalové ME. Při nehodě došlo ke zranění několika osob a úniku nebezpečné látky z cisterny.
Naše osádka byla 1+5 s CAS 20/4600/300 - S2Z.

Příloha: 22 fotografií
Příloha: Video
Příloha: další fotogalerie

Oslava v Pěčíně

Dne 25. října 1891 se shromáždila ustavující valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Pěčíně. Tímto dnem začal spolek psát své dějiny a letos otevřel 120. stránku. Naši sousedé si vybrali sobotu 11. června, aby tento den oslavili toto významné jubileum.
V prostoru na louce poblíž hospodářského střediska a.s. Zdobnice se, za pěkného počasí, shromáždil velký počet diváků, aby sledovali program, který připravili členové pěčínského sboru. Jako první se představili hasiči z Rybné nad Zdobnicí zásahem s ruční stříkačkou.
Následovala minisoutěž dětských kolektivů z Černíkovic, Rokytnice v O.h a Slatiny nad Zdobnicí.
Po ukázce činnosti lezeckého družstva z Rokytnice pokračoval program jízdou zručnosti, ve které soutěžili ve svých dovednostech řidiči hasičské techniky a členové zmenšeného družstva, kteří museli rozvinout útočné vedení, nastříkat terč a sbalit použitý materiál. Náš sbor zde reprezentovaly hned tři osádky. Nejlépe, na 4. místě, se umístila osádka dopravního automobilu Avia 31 s řidičem Stanislavem Ulrychem. Následovala nová cisterna Tatra vedená Ondrou Černochem a cisterna Škoda RT 706 s Janem Marešem za volantem. Stupně vítězů obsadili hasiči z Bartošovic s Avií před cisternou Tatra z Borohrádku a cisternou Tatra 148 z Rokytnice. Na stupně vítězů nedosáhlo ani družstvo z Albrechtic nad Orlicí s malou cisternou Mercedes.
Po ukázce vyproštění zraněné osoby z osobního automobilu v podání záchranářského družstva z Rokytnice následovala volná zábava, která se protáhla přes půlnoc.
Celý, téměř pětihodinový, programový blok moderoval na přání pořadatelského sboru starosta slatinského sboru Antonín Ulrych.

Příloha: 16 fotografií


Aviatická pouť Pardubice 2011

I letos jsme přijali pozvání zúčastnit se leteckého svátku 21. Aviatické pouti konané ve dnech 4.-5.6.2011 u příležitosti 100 let aviatiky v čechách. Po nezbytných přípravách jsme vyjeli v sobotu v 5.30 směr Pardubice.
Po příjezdu jsme vozidlo PV3S odstavili na přiřazeném místě a připravili vše k prohlídce.
Během víkendu počasí přálo a obešlo se bez deště.
Posádka vozidla PV3S Kubíček Petr,Syrovátka Jaroslav, Mareš Michal, Mihulka Luboš.

Příloha: 22 fotografií
Příloha: Video

Pozvánka na oslavu 120 let založení sboru

Návštěva Tatry Kopřivnice

V pondělí 16.5.2011 vyjela Cas 20 Tatra 815 na školení do firmy Tatra.
Šest našich členů vyjelo v brzkých ranních hodinách, poněvadž začátek byl v osm hodin. Proškolení se týkalo především obsluhy poloautomatického řazení Norgren, kde teorie proběhla na učebnách a poté i praktické jízdy na polygonu firmy.
Toto školení nám věnovala Tatra Kopřivnice a THT Polička.

Příloha: 4 fotografie

Školení - velitelé JPO II a III

Cyklická odborná příprava velitelů jednotek a družstev JPO II a III v délce trvání 16 hodin proběhla tentokrát v pozdním termínu 29. - 30. dubna 2011 v hasičské stanici v Rychnově nad Kněžnou.
Jedním z důvodů tohoto odkladu bylo, že se naši kolegové chtěli pochlubit s novou stanicí, která byla slavnostně otevřena 7. dubna.
Přítomní velitelé se v jednotlivých přednáškách seznámili s novinkami v legislativě a získali řadu důležitých informací pro výkon své funkce.

Příloha: 6 fotografií

Školení - nositelé dýchací techniky

Dne 16.4.2011 proběhlo pravidelné školení nositelů dýchací techniky na nové stanici územního odboru Rychnov nad Kněžnou.
Zúčastnilo se 65 členů jednotek dobrovolných sborů okresu. Během školení byla na programu i krátká ukázka s prezentací historie a stavby nové stanice.
Příloha: 14 fotografií

První uvítání CAS20 S2R Tatra 4x4 Terno

Video a první "pomazlení" s novou CAS20, která již stojí v naší zbrojnici. Postupně zde doplníme další informace a fotky naší nové techniky.


Příloha: VideoŠkolení v Polanici Zdrój

Projekt příhraniční spolupráce v krizových situacích, podporovaný fondy Evropské unie se chýlí ke konci. Během několika dnů bude 11 jednotek obcí pohraničních okresů Královéhradeckého kraje vybaveno novými požárními cisternami na podvozcích Tatra.
Splnění požadavků projektu přináší pro zúčastněné jednotky několik závazných akcí. Ta první proběhla v úterý 12. dubna v polském městě Polanica Zdrój. Jednalo se o školení, které předcházelo dvěma společným cvičením, určeným pro české a polské hasiče, kteří se na zmiňovaném projektu podílí. Jestli hasiči české strany obdrří zmíněných jedenáct cisteren, na polské straně obdrželi naši kolegové 7 automobilních cisteren a dvě vysokozdvižné plošiny. Školení se zúčastnily všechny jednotky zapojené do projektu. Náš sbor zde zastupovalo 7 členů.
Kromě členů jednotek se do Polska dostavili zástupci dobrovolných i profesionálních hasičských složek. Nemocného starostu krajského sdružení hasičů Jiřího Orsáka nahradil jeho náměstek Ivan Kraus. HZS Královéhradeckého kraje zastupoval náměstek ředitele plk. Roman Solnička a plk. Radek Vymlátil. O prezentaci celé akce se měla postarat tisková mluvčí Martina Žahourková.
Na programu školení zazněla řada podstatných informací. Účastníci se seznámili s organizací požární ochrany na polské i české straně. Největší zájem přítomných vzbudily plány připravovaných společných cvičení, které proběhnou 15. června v Polanici Zdrój a 9. září v Broumově. O obou akcích se pochopitelně dozvíte na našich stránkách.
Potěšilo nás, že jsme se také mohli setkat s našimi partnery a kamarády z družebních Oldrzychowic, kteří jsou také účastníky projektu a již dnes s e mohou pochlubit novou automobilní cisternou na podvozku Mercedes.
Nové cisterny, které obdrží v nebližších dnech hasiči z České republiky, budou slavnostně předány na náchodském náměstí 7. května.

Fotogalerie

Sběr železného šrotu

V sobotu 2.4.2011 jsme provedli sběr starého železa, který provádíme tradičně jednou za dva roky.
Ráno jsme vytvořili tři skupiny, které si rozdělily území obce tak, aby byl odvezen veškerý připravený železný odpad. Během dne se nám povedlo svést na místo nakládky 13 tun šrotu, který si hned odvážela specializovaná firma pro další zpracování.

Fotogalerie

Slavnostní ukončení studia na univerzitě 3. věku

Třicítka dobrovolných hasičů z Čech ukončila třetí ročník univerzity 3. při Technické univerzitě Vysoké školy báňské na fakultě bezpečnostního inženýrství v Ostravě.
Vlastní výuka probíhala v ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech, Garantem výuky byl děkan fakulty bezpečnostního inženýrství doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák a výuku zabezpečovali profesoři z ostravské vysoké školy báňské.
Studenti si osvojili práci s počítačem, dostalo se i na psychologii, etiketu a rétoriku.
V pátek 25. března proběhla ve velkém sále Městského úřadu v Trutnově slavnostní promoce. Absolventi obdrželi Osvědčení o studiu a absolventský odznak. Sdružení hasičů Čech, Moravy Slezska zde zastupoval starosta Ing. Karel Richter. Přítomen byl i ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. Ing. František Mencl, ředitel územního odboru Trutnov plk. Martin Lelka, senátoři MUDr. Pavel Trpák a Ing. Josef Táborský, poslankyně PČR Ing. Vladimíra Lesenská, vedoucí oddělení krizového řízení krajského úřadu František Žváček a další významní hosté.
Zasedání řídil děkan fakulty doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák a osvědčení předala proděkanka doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Jedním z absolventů studia byl i starosta SDH Slatina nad Zdobnicí Antonín Ulrych.

Příloha: 4 fotografie


Výroba našeho nového požárního automobilu - další informace

Projekt „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“. V pondělí 28.3.2011 jsme s DA-8 Avia opět zavítali do firmy THT Polička s částí naší výbavy.
Jednalo se o umístění jednotlivých segmentů a nástrojů.
Na závěr jsme dostali rezervní kolo, které jsme jako první kus vozidla přivezli k nám do zbrojnice.

Příloha: 7 fotografií
Příloha: VideoZ činnosti jednoky - automobily na STK

3. a 18. března jsme přistavili CAS 24 a DA8 Avia na pravidelnou technickou prohlídku.
Na vozidlech byla provedena nutná údržba. Obě auta zdárně prošla prohlídkou díky zodpovědnému přístupu našich strojníků.

Výroba našeho nového požárního automobilu

Projekt „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“.
Dne 8.3.2011 jsme navštívili firmu THT Polička, kde se v rámci projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích", vyrábí 11 cisternových vozidel na podvozcích Tatra, které budou rozmístěny v jedenácti jednotkách dobrovolných hasičů v našem kraji.
Naše obec se projektu taktéž zúčastní, podílem 1/11 v maximální výši 1,5 miliónu korun.
Na schůzce došlo na doladění technických detailů nástavby a výbavy.
Dále jsme se podívali do výroby kde již stál podvozek našeho vozidla.

Příloha: 18 fotografií
Obsluha motorových pil - školení

V pondělí 7.3.2011 proběhlo ÚHŠ Bílé Poličany pravidelné přeškolení členů JSDH v obsluze motorových pil.
Z naší jednotky se zúčastnili Petr Šeda, Ondra Černoch, Honza Mareš a Luboš Mihulka.

Příloha: 13 fotografií

110. Hasičský ples

Dne 12.února 2011 se konal v Pohostinství U kostela výroční 110. hasičský ples.
K naší spokojenosti byl sál opět zcela naplněn místními i přespolními návštěvníky. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Chameleon band z Hradce Králové.
Ve 23:30 bylo zahájeno losování tomoboly. Ceny byly opět hodnotné a pěkné a rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem sponzorům, kteří tyto ceny věnovali.
Tanečníci na parketu vydrželi až do časných ranních hodin.
Děkujeme všem a těšíme se na další ples.

Příloha: 5 fotografií

Zdravotníci a dobrovolníci se připravovali na hromadné akce

Zdravotníci Oblastního spolku ČČK Hradec Králové a další zájemci se připravovali na hromadné akce.
Ve dnech 7. - 9. ledna 2011 se zúčastnili specializovaného kurzu zaměřeného na poskytování první pomoci při masových shromážděních, prevenci rizikových situací a zvládání davu.
Náš sbor zastoupil Jarda Syrovátka.
Účastníky kurz připravil na situace, které lze předpokládat při masových shromážděních, jakými jsou např. koncerty, demonstrace, veřejné oslavy, shromáždění ekologických či politických aktivistů, masové poutě nebo sportovní, společenské a kulturní akce. Práce zdravotníků na takových shromážděních má svá specifika jak v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů, tak při přímém poskytování první pomoci.
Zdravotníci OS ČČK HK a členové jeho humanitární jednotky často na podobných akcích zajišťují zdravotní dozory a soustavně se na tuto činnost připravují.

Příloha: 2 fotografie

Výročka 2010

V sobotu 11. prosince proběhla výroční valná hromada sboru.
Tradičně dobrou účast členů, podpořila i přítomnost hostů. Dostavil se nově zvolený starosta obce Mgr. Petr Tůma, zástupci místních občanských sdružení, delegátka OSH Helena Dytrtová a naši přátelé z bratrského sboru v Rybné nad Zdobnicí.
Jednání zahájilo vystoupení mladých hasičů. Starosta sboru předložil ve své zprávě bohatou bilanci končícího roku. Schůze přijala i plán činnosti na rok 2011, který proběhne ve znamení 120. výročí založení spolku.

Příloha: 6 fotografií
Příloha: Výroční zpráva ke stažení ve formátu ZIP/doc

Vystoupení ve zbrojnici

Dne 10.12. se konal v naší klubovně vánoční koncert flétnového souboru Sarabanda, vedeného sbormistrem Martinem Šedou.
Osm členek souboru zahrálo krásné melodie ze známých filmových pohádek či filmů pro děti a odměnou jim byl dlouhý potlesk spokojených diváků.
Akce se velmi vydařila a budeme rádi, když se z ní stane tradice.

Příloha: Video z koncertu
Příloha: 6 fotografií


Oslavy 750 let obce

Ve dnech 6. - 8. srpna 2010 slavila obec Slatina na Zdobnicí 750 let od svého založení.
Hasičský sbor je nedílnou součástí historie i současnosti obce a proto dostal v programu oslav svůj blok, ve kterém prezentoval svou činnost. Byl sice odsunut za hranici nově vystavěného sportovního areálu, ale přesto se našlo dost příznivců, kteří se zajímali o ukázky, které členové sboru připravili.
Jako první se představili naši kamarádi z SDH Nahořany, kteří provedli zásah naší ruční čtyřkolovou stříkačkou SMEKAl z r. 1891. Po nich následoval požární útok podle pravidel, která preferovala cvičební řád z padesátých let 20. století. Následovala ukázka práce hasičů spřáteleného sboru z polských Oldrzychowic. Požární útok předvedlo i družstvo žen a ukázky proložili svým vystoupením mladí hasiči, kteří se prezentovali ukázkou štafety podle pravidel CTIF, štafetou dvojic a požárním útokem.
Závěr programového bloku patřil členům zásahové jednotky, kteří provedli zásah na hořící automobil automobilní cisternou CAS 24.
Ukázku doplnili hasiči z Písečné, kteří se dostavili s dnes již historickou požární cisternou STEYER.
Byl přítomen žebřík MAGIRUS s výzbroje územního odboru HZS Rychnov nad Kněžnou, který umožnil kameramanům a fotografům zaznamenat neopakovatelné záběry.
Po celou dobu určenou prezentaci SDH připravili členové výstavu současné i historické techniky.

Příprava oslav a celého vystoupení si pochopitelně vyžádal hodně času, který museli hasiči, přípravě programu a techniky, věnovat.
Odměnou za vynaložené úsilí byla chvála publika, které se v hojném počtu dostavilo a kladně ohodnotilo činnost a prospěšnost hasičů.
Příloha: Video z oslav
Příloha: fotogalerie:
Posezení s hudbou

klikni Již podruhé jsme uspořádali posezení u zbrojnice s tancem, ke kterému hrála kapela HS-Band.
Tentokrát v sobotu 17.7.2010. Jelikož předpověď počasí slibovala pěkné počasí, připravili jsme tak zvanou letní verzi, tedy sezení venku.
Přišla 20 hodina a začalo pršet. Byly jsme nucení improvizovat a přesunout sezení do garáží. Pršelo celou noc i přesto si k nám našlo cestu cca 85 lidí.
Tímto jim chceme poděkovat za jejich přízeň a doufat, že příště se počasí umoudří.

Příloha: 7 fotografií


III. Orlicko-Bystřický pohár

Již po třetí jsme se zúčastnily v sobotu 10.7.2010 soutěže v Orlickém Záhoří.
Letos startovalo jedno družstvo mužů, které se umístilo na solidním 7. místě ze 14. družstev.
Hlavní rozdíl mezi závodníky byl věkový rozdíl, naši chlapci se postavili na start s věkovým průměrem 53 let!
Teploty se pohybovaly na tropických hodnotách a byly zátěží pro všechna družstva.

Na start se postavili:
Zdenek Křehký
Jiří Mandera
Vladimír Píč
Vladimír Uhlíř
Jaroslav Lebruška
Bohuslav Kail
Jaroslav Vondra

Příloha: Video
Příloha: 16 fotografií

Velitelský den

V sobotu 26. června 2010 od 08:30 hodin na plaveckém bazénu v Dobrušce proběhlo školení pro velitele jednotek a družstev JPO II. a III.
Školení se zúčastnili i naši tři členové jednotky.

Obsah:
1/ nouzové použití dýchacích přístrojů na vodní hladině
2/ zásady použití suchých obleků
3/ záchrana osob na vodní hladině

Příloha: fotogalerie


PV3S na Aviatické pouti v Pardubicích

Během února jsme obdrželi pozvání na stojánku aviatické pouti, která se konala 5.-6. 6. 2010 na letišti v Pardubicích. Celou věc jsme zvážili a rozhodli, že pozvání přijmeme.
Proběhly nutné práce na voze, které již byly zmíněny.
Vyrazili jsme v sobotu v 5.30 a po příjezdu jsme dostali místo na stojánce. Připravili jsme přístřešek a ostatní zařízení k prohlídce a kolem osmé již začali letiště zaplňovat návštěvníci.
Počasí po celý víkend přálo, proto byla návštěva akce cca 40 000 návštěvníků. Překvapil nás zájem o naši PV3S ,která neušla pozornosti mnoha fotografů a dětí. Navázali jsme kontakty se sbory s okolních vesnic a vyměnili zkušenosti ze života hasičů.
Závěrem je nutno poděkovat klukům za přípravu techniky a reprezentaci našeho sboru.
Posádka vozu Petr Kubíček , Syrovátka Jarda, Ondra Černoch, Mareš Michal.

Příloha: Video z letiště
Příloha: fotogalerie
Oprava vozidla PV3S

klikniV pondělí 24.5.2010 započala údržba a opravy na vozidle PV3S.
Jedná se především o opravu laku vozu, úpravy elektroinstalace a oprava a uložení elektrocentrály.
Těmto pracem se věnují tři členové jednotky po večerech celý týden. Vše by mělo být dokončeno ve středu 3.6., poté budou doplněny fotografie.

Příloha: 10 fotografií


Brigáda - přípravné práce pod krb v pergole

klikniV úterý 11.5.2010 proběhly výkopové práce pro základ krbu, který bude vybudován během června.
V sobotu 15.5. se zabetonovalo.
Dále se poseklo prostranství okolo zbrojnice a byly umyty okna v klubovně.

Příloha: 5 fotografií


Mladí hasiči na výletě v Hradci Králové.

klikniV neděli 2.5.2010 dopoledne jsme se sešli na nádraží a vydali se vlakem do Hradce Králové.
U příležitosti svátku svatého Floriána pořádali hasiči den otevřených dveří. Jeli také naši kamarádi z Rybné a Doudleb. Z nádraží jsme šli pěšky na stanici hasičského záchranného sboru.
Na dvoře byla vystavena téměř dvacítka požárních automobilů, viděli jsme protichemický kontejner, dozvěděli jsme se o práci potápěčů. Také jsme se podívali na výcvikovou lezeckou stěnu a viděli ukázku sjezdu hasičů po tyči.
Po prohlídce vystavených aut a vyzkoušení pérování jejich sedadel jsme se rozloučili a odešli do blízkých sadů. Tam jsme poseděli a posilnili se, někteří se sklouzli na skluzavce nebo pohoupali na houpačkách. Cestou na nádraží jsme se stavili na zmrzlinu, hamburger i jiné pochoutky.
Potom již následovala cesta na nádraží, a odjezd domů. Výlet se vydařil i počasí vydrželo, jen mě mrzí, že nás nejelo víc.

Výletu se zúčastnili: Kuba Čermák, Tomáš Kmoch, Kuba a David Lebruškovi, Klára Jakubcová. Vedoucí Honza Brokeš a Božena Krsková.

Příloha: 7 fotografií


Mateřská škola u hasičů

klikniStalo se tradicí, že nás navštíví děti z místní školky.
Letos to bylo pondělí 26.4.2010.
Děti se mohli seznámit s naším vybavením a prostory zbrojnice. Tradičně nám vyšli vstříc z Hasičského záchranného sboru ÚO Rychnov nad Kněžnou, kteří předškolákům předvedli svoji techniku. Letos dorazil nprap.Petr Holubář s vozidlem CAS 24LP Renault Midlum 220.14 4x4.
Opět nás nezklamalo počasí, které zpříjemnilo náš program.
Příští návštěva by měla být rozšířena o další školku.
Nechme se překvapit a budeme se těšit na příjemně strávený čas s dětmi.

Příloha: Krátké video z návštěvy
Příloha: 12 fotografií


Brigáda na stanici

klikniV neděli 25.4.2010 proběhla brigáda na zametení asfaltového povrchu před garážemi od prachu a štěrku.
Zúčastnilo se 11 členů jednotky a dva členové SDH.

Příloha: 8 fotografie


Školení strojníků JSDH

klikniV sobotu 10.4.2010 se konalo každoroční školení strojníků JSDH, které proběhlo v prostorách restaurace u bazénu v Dobrušce.
Během dopoledne se vystřídala témata věnovaná dopravní nehodovosti našem okrese, statistiky ze zásahů za poslední období, péče o prostředky technické služby a další.
Z naší jednotky se zúčastnili 4 členové.

Příloha: 4 fotografie

Školení nositelů dýchací techniky

klikni V sobotu 3.4.2010 proběhlo na stanici HZS - ÚO Rychnov n.K. cyklické školení nositelů dýchací techniky.
Z naší jednotky se zúčastnilo osm členů.

Příloha: 5 fotografií

Shromáždění delegátů

V sobotu 27. března 2010 se uskutečnilo v Albrechticích nad Orlicí Shromáždění delegátů SDH okresu Rychnov nad Kněžnou.
Toto výroční zasedání uzavřelo pětileté volební období a zvolilo nové vedení Okresního sdružení hasičů do roku 2015.
Na funkci starosty OSH byl navržen člen SDH Slatina nad Zdobnicí Antonín Ulrych. V tajné volbě 122 delegátů získal 119 hlasů a obhájil svou stávající funkci na příštích pět let.
Navíc byl Antonín Ulrych zvolen i jako delegát na IV. Sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se uskuteční v červenci v Ostravě.

STK CAS

klikni V pátek 5.3.2010 byla přistavena naše CAS k pravidelné technické kontrole.
Ačkoliv se jedná o vozidlo poměrně staré, dopadla kontrola velmi slušně.

Příloha: 2 fotografie


Cyklická odborná příprava velietelů 2010

Cyklická odborná příprava velitelů jednotek a družstev JPO II a III v délce trvání 16 hodin proběhla v termínu 26. - 27.února 2010 v Motorestu Skalka.

klikniTémata:

  • Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany
  • Chemická služba
  • Technická služba
  • Rádiové spojení jednotek
  • Rozbor zásahů
  • Záchrana na zamrzlé hladině
Příloha: 4 fotografie

Lyžařské závody

klikni Obec Slatina nad Zdobnicí a dobrovolníci pořádali v neděli 7. února 2010 bobové, lyžařské a snowboardové závody na sjezdové trati na kopci "U Kříže".

Závody proběhly v několika věkových kategoriích od předškoláků až po dospělé borce.
Panovalo poměrně chladné a větrné počasí, tak se závodníci i návštěvníci akce ohřívali v příjemně vytopeném občerstvení u Lebrušku. V příloze je několik fotografií.

Příloha: 17 fotografií

109. Hasičský ples 2010

klikni Je známo, že hasiči umí ctít své tradice. Zářným příkladem je i pořádání hasičského plesu, který měl tento rok pořadové číslo 109.
Večer v sobotu 30. ledna 2010 našlo cestu do hostince U kostela na dvě stovky účastníků této významné společenské akce. Výrazný podíl na zdařilém průběhu měla hudební skupina Efekt z Hořic, a k hmotnému užitku značnou mírou přispěli sponzoři, kteří se nezištně podíleli na bohaté tombole.
Tradiční byla i vysoká společenská úroveň plesu, který se protáhl až do časných ranních hodin. Podíl na ale tom měli pochopitelně všichni účastníci, kteří se na ples dostavili.

Příloha: 5 fotografií

Výročka 2009

klikni Dne 19.12.2009 se konala v pohostinství "U Kostela" ve Slatině nad Zdobnicí výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí.
Po zahájení a krátkém kulturním vystoupení našich mladých hasičů byl zhodnocen uplynulý rok, který byl bohatý na práci i na zásahy členů hasičské jednotky a pestrou činnost všech oborů hasičského sboru. Celé shrnutí bylo doprovázeno videoprojekcí, ve které se objevily také v hojné míře fotografie ze zásahů a činnosti sboru.
Po tradičním guláši následovala diskuze a přátelské posezení.

Příloha: Výroční zpráva (formát DOC)
Příloha: 11 fotografií

Výlet do Rychnova

klikni V sobotu 29. listopadu se devět členů našeho kroužku vydalo autobusem do Rychnova na zimní stadion. Protože jsme měli ještě čas, chtěli jsme se trochu projít po městě. Ale pršelo, tak jsme se šli schovat ke mně domů. Pustili jsme si film, někteří hráli karty. Asi o půl druhé jsme se vydali na cestu. Stavili jsme se v zámeckém parku, kde si děti trochu zařádily.
Potom jsme šli na zimní stadion. Bruslení trvalo hodinu a čtvrt, a tak nás již bolely nohy, některé z nás i zadnice a kolena. Ale to nevadí, bylo to fajn. Potom jsme ještě chvilku blbli v parku, koupili si něco na zub a čekali na autobus.
Určitě si to někdy zopakujeme. Chtěla bych poděkovat paní Janě Brokešové,která s námi toto odpoledne absolvovala.

Božena Krsková

Příloha: 5 fotografií

Velitelský den 2009

klikni V sobotu 21.11.2009 se konal na stanici HZS ÚO Rychnov n.K. velitelský den.
Témata, která se probírala:
Rozbor zásahů, dotace, spojová služba a pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č.25/2009, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. Dále proběhla ukázka firmy, která se zabývá výrobou průmyslových vysavačů.
Zúčastnili se 4 naši členové jednotky.

Příloha: 4 fotografie

Technická pomoc

klikni Ve čtvrtek 5.11.2009 vyjela CAS24 + dva členové na žádost obecního úřadu umýt příjezdovou komunikaci k novému sportovnímu areálu Na Ohradě ve Slatině nad Zdobnicí.
Očištění proběhlo za pomocí tlakové kropící lišty.

Příloha: 2 fotografie

Školení výjezdové jednotky

klikni V neděli 1.11.2009 proběhlo pravidelné školení členů výjezdové jednotky.
Témata školení:
Radioprovoz, nebezpečí při zásahu, výjezd k zásahu, průzkum, taktika při zásahu, návrat ze zásahu, akceschopnost jednotky.
Odborné přípravy se zúčastnilo 13 členů.

Příloha: 2 fotografie

Podzimní brigáda

klikni V sobotu 3.10.2009 jsme provedli úklid našich prostor zbrojnice.
Jednalo se o úklid klubovny, mytí oken, řezaní dřeva, sečení trávníku, úklid vozidel a garáží, pokračovaly práce na přestavbě stříkačky PS12.
Účastnilo se 17 členů, večer se konalo posezení v klubovně.

Příloha: 8 fotografií

Technická pomoc

klikni Ve středu 30.9.2009 vyjel automobil CAS24 a dva členové jednotky na žádost obecního úřadu, pročistit dešťovou kanalizaci u základní školy, která byla silně zanesena a podmáčela budovu.
Nejdříve byly odstraněny mechanické nečistoty v ustí kanalizace a po té za pomocí jednoho proudu C bylo kanalizační vedení o délce 10 metrů propláchnuto vodou.

Pouťové posezení

klikni V sobotu 8.8.2009 jsme uspořádali pouťové posezení s hudbou u hasičské zbrojnice.
Předpověď počasí slibovala pěkné počasí, která se naplnila i když v noci se výrazně ochladilo. Na akci samotnou se dostavil hojný počet obyvatel, což nás velmi potěšilo...

Příloha: 10 fotografií

Technická výpomoc

V pátek 31.7.2009 vyjeli 2 členové s automobilem CAS24 na žádost obce na staveniště sportovního areálu ochladit nově položený povrch víceúčelového hřiště. Použito bylo vedení čtyř hadic C a clonové proudnice.

Technická výpomoc

klikni Dva členové s automobilem CAS24 jeli na žádost kolegů z Rybné nad Zdobnicí zajistit zdroj vody na ukázky, v rámci pouťového odpoledne...

Příloha: 8 fotografiíOrlicko-Bystřický pohár - Orlické Záhoří 11.7.2009

klikni I letos jsme byli pozváni kolegy z Orlického Záhoří na pohár v požárních útocích.
Zúčastnili jsme se v počtu 17 členů, vytvořili jsme dvě družstva mužů,ale úspěchy se nedostavily. Hlavní důvod neúspěchu byl jiný systém ve spojování hadicového vedení, který jsme neměli nacvičený. Závodu se zúčastnilo 14 družstev, z toho 13 mužů a jedno družstvo žen.
Zastoupení měli i kolegové z Polska. Po skončení soutěže ukázal Červený kříž resuscitaci i pomoc při vytváření různých zranění.
Dále vystoupily dvě hudební skupiny z Polska a kapela Uši z Pardubic. Poměrně sychravé počasí kazilo dojem z dobře připravené akce.

Příloha: 23 fotografií

Humanitární pomoc

klikni Ve středu 8.7.2009 vyjeli dva zástupci SDH s automobolem DA8 a humanitární pomocí pořádanou obecním úřadem do povodněmi postižených Vlčic na Jesenicku.
Předmětem sbírky byla materiální pomoc (dezinfekční a čistící prostředky,pracovní nářadí a potřeby) a finanční sbírka. Obecní úřad uvolnil 10 000 kč a obyvatelé složily částku 23 250 kč. Humanitární sbírka byla předána obecnímu úřadu, kde nás pan starosta seznámil s průběhem a následky povodní. Situaci při povodních dokresluje fotogalerie na stránkách obce Vlčice.
Oficiální stránky: www.vlcice.cz
Pokud chcete přispět finanční částkou je možno i na dále na č.ú. 153925872/0300 (variabilní symbol: 2009 )

Příloha: 4 fotografie

Návštěva v Nahořanech

klikni V sobotu 20.6.2009 navštívilo 8 členů kolegy v Nahořanech.
Při procházce po obci , jsme se seznámili se zázemím a technikou místního sboru. Prohlédli jsme si výstavbu nové zbrojnice,kterou budují z bývalé zemědělské budovy.
Následovalo příjemné posezení u grilované kýty v místní hospůdce...

Příloha: 5 fotografií

Karel Mandera (*2.11.1928 +18.6.2009)

klikni V pátek 19. června nám umíráček na věži slatinského kostela oznámil smutnou zprávu, že nás navždy opustil bratr Karel Mandera, dlouholetý člen hasičského sboru ve Slatině nad Zdobnicí.
Vstoupil do hasičského sboru v roce 1955 a hned se aktivně zapojil do činnosti spolku. Stal se přímým aktérem nejslavnějších úspěchů sboru v celé jeho historii. Jako člen soutěžního družstva byl nápomocen zisku tří okresních vítězství, druhého místa v krajské soutěži, ale i přímý účastník legendárního cvičení na Sněžce r. 1956.
Jako aktivní člen spolku se zapojil i do práce ve výboru. Hned v roce 1956 se stal organizačním referentem a vedoucím žáků. Později se uplatnil v technických složkách sboru a do roku 1973 pracoval jako strojník a řidič hasičského auta. Karel se i v pokročilém věku, pokud mu to zdraví umožnilo, projevoval zájem o práci spolku. Za práci pro sbor obdržel medaili Za věrnost a řadu čestných uznání.
Děkujeme Ti Karle, za práci pro hasiče, pro obec a společnost.
Čest Tvé památce.
Hasiči ze Slatiny

Návštěva v Polsku

klikni V sobotu 2.května jsme navštívili družební hasičský sbor v Oldrzychowicích Klodzkych.
Zástupcům sboru se dostalo srdečného přijetí ze strany polských kolegů, měli jsme možnost prohlédnout si hasičskou zbrojnici a přátelsky pobesedovat s polskými "stražaky".
Jistě najdeme vhodnou příležitost, abychom naše přátele přivítali i ve Slatině.

Příloha: 9 fotografií

Návštěva školáků a předškoláků

klikni Již tradicí se stala návštěva dětí z mateřské a základní školy u nás ve zbrojnici.
Předškoláci a žáci 1.-5. tříd se seznámili s naší technikou a vybavením, kterým postupně vybavujeme vozidla. Zopakovali si zásady při vzniku požáru a prevenci před ním.
Dva profesionální hasiči z HZS Rychnov nad Kněžnou nám přivezli a dětem představili cisternu CAS 24LP Renault Midlum 220.14 4x4 OFF ROAD.
Pro menší technickou závadu na vozidle byla ukázka skrápěcího zařízení kabiny vozu provedena až u budovy školy.
Díky slunečnému počasí se setkání líbilo dětem i nám hasičům.

Příloha: Krátké video z ukázky
Příloha: 8 fotografií

Školení strojníků a údržba techniky

klikni V sobotu 4.4.2009 proběhla cyklická odborná příprava strojníků JPO II. a JPO III. pro rok 2009, která se konala v požární zbrojnici v Českém Meziříčí. Témata byla zaměřena na spojovou službu, údržbu techniky, bezpečnost při cestě k zásahu, dálková doprava vody, první pomoc pomocí defibrilátoru. HZS Rychnov nad Kněžnou představilo novou techniku CAS 15 Mercedes a Technický automobil VW Transporter.
Odborné přípravy se zúčastnili čtyři členové s automobilem DA-8 AVIA.
V neděli jsme provedli základní údržbu a mytí našich vozidel po zimním provozu se svolením v areálu Zdobnice a.s.

Příloha: 14 fotografií

klikni V sobotu 28. 3. 2009 nás navštívili kolegové z Nahořan.
Dorazilo pět členů, kterým jsme po malém občerstvení ukázali naši techniku a ostatní zázemí Zbrojnice. Pomocí prezentací, fotografií a videí jsme informovali o naší historii i současné činnosti. Seznámili jsme se s plány a činností kolegů, kteří budují nové zázemí v podobě nové zbrojnice.
Příjemné posezení se protáhlo do večerních hodin ke vší spokojenosti.

Úpravy ve zbrojnici

klikni V neděli 15.3.2009 a v pondělí proběhla brigáda, které se zúčastnili čtyři členové. Došlo k montáži polic na závodní přilby, které pro nás vyrobil Josef Kotyza.
Dále došlo k přeměně sprchového koutu na prostor, kam jsme umístili automatickou pračku a vznikl tak prostor pro ukládání věcí. V prostoru topného žebříku jsme připevnili sušák.

Příloha: 3 fotografie

Školení obsluhy motorových pil

V pondělí 9.3.2009 se čtyři naši členové zúčastnili přeškolení v obsluze motorových pil v UHŠ Bílé Poličany. Jednalo se o osmi hodinové školení a přezkoušení znalostí.

Školení velitelů

klikni Ve dnech 27.2-28.2.2008 proběhla cyklická odborná příprava velitelů jednotek JPO II. a JPO III. a velitelů družstev JPO II. v Motorestu Skalka, kterého se zúčastnili Petr Kubíček a Jaroslav Syrovátka.
Témata:
- Novelizace předpisů v požární ochraně
- Vyhlašování poplachu, určení techniky
- Představení nové techniky u HZS ÚO Rychnov nad Kněžnou
- Prezentace firmy Dräger
- Rozbory zásahů v roce 2008
- Řád technické, chemické a strojní služby
- Školení z radio provozu

Příloha: 5 fotografií

Lyžařské závody

klikni V neděli 1.3.2009 se náš sbor zúčastnil organizace závodu v zimních disciplínách, který se konal na kopci U kříže.
Záměrem bylo vytvořit příjemné odpoledne pro děti, školáky i dříve narozené. Počasí již několik dní před závodem nastavilo jarní tvář, přesto se podařilo organizátorům připravit tratě pro závody bobů a pro lyžaře velmi dobře. Bylo vytvořeno několik věkových kategorií, které urputně bojovaly o stupně vítězů.
Na akci se podíleli dobrovolníci, spolky z naší obce a obecní úřad.

Příloha: Krátké video ze závodů
Příloha: 6 fotografií

108.Hasičský ples ve Slatině nad Zdobnicí 2009

klikni Dne 14. února 1892 se uskutečnil první hasičský ples. Ples byl velmi zdařilý, přestože se zúčastnilo pouze 71 hostů. Velitel podal tehdy toto zhodnocení: kromě užitku hmotného každý odnesl si asi nejkrásnější vzpomínku na tak řídkou srdečnou zábavu, jaké uzřel v tomto prvním hasičském plesu.
V sobotu 14. února 2009 uběhlo od tohoto okamžiku na den přesně 117 let a ve 20 hodin začal 108. hasičský ples. S tím prvním měl letošní ples hodně společného, jediným zásadním rozdílem byla skutečnost, že tentokrát našly cestu do hostince U kostela dvě stovky účastníků. Velký podíl na zdařilém průběhu, měla hudební skupina Efekt z Hořic a k hmotnému užitku značnou mírou přispěli sponzoři, kteří zajistili bohatou tombolu. Všem těm, kteří podpořili náš ples, chceme ještě jednou touto cestou poděkovat, stejně tak i jako účastníkům, kteří se postarali o již zmíněnou srdečnou zábavu.
Průběh plesu oživilo předtančení tanečního kroužku místní základní školy pod vedením učitelky paní Sojkové.
A na závěr si Vás dovolujeme pozvat na 109. hasičský ples, který se uskuteční 13. února 2010.

Příloha: 11 fotografií

Školení nositelů dýchací techniky

klikni Dne 8.2.2009 proběhlo každoroční proškolení nositelů dýchací techniky.
Pro výcvik se využilo dýchacích přetlakových přístrojů PLUTO COMFORT,které naše jednotka nově vlastní.
Školení provedl za HZS ÚO Rychnov n.K. Petr Holubář,na závěr si všichni napsali kontrolní test,pro ověření svých znalostí.

Příloha: Krátké video ze školení
Příloha: 3 fotografie

Výročka 2008

V sobotu 20. prosince svolal SDH výroční valnou hromadu. Členové sboru zcela zaplnili sál hostince U kostela, aby zhodnotili činnost sboru v roce 2008.
Jako hosty jsme přivítali delegáta OSH Ing. Jana Brandejse a zástupce přátelských sborů z Rybné n. Zd. a Doudleb n. O. Za HZS Rychnov nad Kněžnou byl na naše jednání vyslán Petr Holubář. Jednání probíhalo ve slavnostní atmosféře, kterou navodilo vystoupení mladých hasičů na začátku zasedání.
Výroční zpráva, doplněná fotodokumentací promítanou projektorem, hodnotila bohatou činnost. Členové jednotky zasahovali u 8 požárů a 2 živelních pohrom. Největší akcí sboru bylo pořádání závodu požárnické všestrannosti 11. října a přestavba prostor klubovny. Protože je nutné dobře vykonanou práci ocenit, byli nejaktivnější hasiči dekorováni svazovými medailemi a čestnými diplomy.

Příloha: 13 fotografií
Příloha: Výroční zpráva ke stažení ve formátu ZIP

Naši mladí hasiči na návštěvě u HZS

klikni V neděli 30.11.2008 byli naši mladí hasiči na návštěvě u Hasičského Záchranného sboru v Rychnově nad Kněžnou.
Sloužící hasiči jim ochotně ukázali nejen svoji techniku,ale připoměli důležitá tísňová telefonní čísla a zásady,které je nutné znát,aby nedocházelo k požárům,dopravním nehodám a dalším událostem.
Dětem se u hasičů líbilo,a s domácím úkolem (zeptat se doma rodičů,zda mají doma u domu vymetený komín) odjeli zpět domů ..

Příloha: krátké video z návštěvy

Velitelský den 2008

V sobotu dne 22.11.2008 od 8:00 hod proběhl v zasedací místnosti Městského úřadu v Dobrušce velitelský den pro velitele JPO II a JPO III. Na programu bylo taktické cvičení, řád CHS a TS, ochranné prostředky, dotace a jiná témata.
Cesta do Dobrušky byla ztížena prvním přídělem sněhu.

Příloha: 3 fotografie

Zájezd na dožínky do polských Roszyc

V sobotu 13.9.2008 se 4 členové zúčastnily zájezdu v rámci mikroregionu Rychnovsko a česko-polské příhraniční spolupráce dožínkových slavností v Roszycích u Klodzka.
Program byl velmi pestrý , polský folklór,břišní tanečnice,vystoupení českého pěveckého souboru i křest česko-polské kuchařky.Proběhla soutěž v pouštění draků a závod v rybaření. Bohužel ale vládlo nepříjemné studené počasí, které kazilo jinak velmi pěkně zorganizovanou akci.

Příloha: Krátké video z dožínek
Příloha: 4 fotografie

Regenerace laku na DA-8 Avia

8.9.2008 - Na vozidle Avia jsme provedli opravu laku karoserie, dále konzervaci pryžových částí.
Také dojde k opravě a konzervaci spodku karoserie a přestříkání disků kol.

Hasičské odpoledne v Rybné nad Zdobnicí

V sobotu 16.8.2008 jeli na žádost SDH Rybná dva členové s CAS24 jako zdroj vody na soutěž v požárním útoku.
  Počasí kolegům z Rybné bohužel moc nepřálo, přesto program byl pestrý a všichni se dobře bavili.

10 let po povodních na Rychnovsku

V pátek 18.7.2008 proběhla na rychnovském Starém náměstí vzpomínková akce k 10. výročí, kdy náš okres postihly ničivé povodně.
   Akce se zúčastnili nejen hasiči, ale i složky, které se na likvidaci aktivně podílely, ať už přímo na záchraně lidských životů, tak i při likvidaci škod, která tato katastrofa způsobila.
   Byla zde představena technika a vybavení složek policie ČR, Armády ČR, prostředky Ochrany obyvatelstva, transportér SDH Záměl, bagr Povodí Labe Menzi Muck a dalších.
   V 9:30h proběhla ukázka záchrany osob v podvěsu pod vrtulníkem, která byla zakončena efektním průletem nad náměstím.
   Celá akce byla vedena pod taktovkou moderátorky z Českého rozhlasu Hradec Králové a velitele požární stanice z Rychnova n.K. Záznamy z akce pak zazněly i v živém vysílání rádia.

Příloha: 13 fotografií

Výcvik s lafetou

V neděli 6.7.2008 proběhly kondiční jízdy na CAS 24 3500/200 M2R . Součástí bylo odzkoušení techniky,kontrola vybavení a výroba těžké pěny pomocí lafety.
klikni klikni

Velitelský den 2008

Letošní první velitelský den pro JPO II a JPO III na téma: lezecká technika, sebezáchrana, jištění a záchrana osob, proběhl 21.6.2008 na požární stanici Rychnov nad Kněžnou. Po teoretické výuce se přešlo na praktické procvičení v půdních prostorech stanice.

Příloha: 9 fotografií

Školení JSDH: První pomoc

V neděli 8.6.2008 proběhlo školení první pomoci.
   Informace týkající se první pomoci , si pro nás připravila Martina Kubíčková. Školení bylo zaměřeno na resuscitaci, krvácení, popáleniny, poleptání atd. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací i z praktického života lékařů. Níže si můžete prohlédnout krátké VIDEO ze školení...

Příloha: 1x video

Výroba nových regálů

V sobotu 31.5 2008 došlo k vyklizení nevyhovujících prostor garáže, bylo třeba vytvořit zázemí pro členy jednotky. Nainstalovali jsme regály pro výjezdovou výstroj,výsledek stojí opravdu za to..

Příloha: 6 fotografií

Základní škola na návštěvě

klikni V pátek 2.5.2008 jsme organizovali malou ukázku v naší zbrojnici pro první stupeň ZŠ ve Slatině nad Zdobnicí.
  Děti se seznámily s technikou a vybavením zbrojnice ,v klubovně pak na ně čekalo poučné video,ve kterém si připoměly důležitá telefonní čísla a chování v krizových situacích.
   V závěru dopoledne pak proběhla ukázka techniky Hasičského záchranného sboru ČR,byla zde cisterna určená pro hašení lesních požárů. Po prohlídce vybavení si děti mohly vyzkoušet pocit uvnitř hasičské cisterny při skrápění kabiny,kterým je toto vozidlo vybaveno, aby bylo uchráněno před hořícím lesním porostem. Slatinští hasiči také na svojí cisterně ukázali,jak se hasí lafetou a také ručním hasícím přístrojem.
   Dopoledne uteklo jako voda a doufáme,že si děti odnesly nejen plno zajímavých zážitků,ale i důležitých vědomostí, jak se chovat,aby nemuseli hasiči zasahovat.


Příloha: krátké video z ukázky

Návštěva ve zbrojnici

V pondělí 21.4.2008 nás navštívila místní mateřská škola.
  Vzhledem k slunečnému počasí jsme dětem připravili prohlídku naší techniky i ostatních prostor zbrojnice. Děti měly dobré znalosti o požární ochraně a se zájmem se zapojily do diskuze.
  Na závěr jsme připravily ukázku hašení ručním hasícím přístrojem.

Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí - poděkování
Vážený pane Kubíček, dovolte mi, abych Vám a panu Černochovi poděkovala za přátelské přijetí a čas, který jste věnovali dětem při exkurzi hasičské zbrojnice.
S pozdravem
         Božena Kubíčková, ředitelka školy

Příloha: krátké video z ukázky    Příloha 20 fotografií

Svatba našeho člena

V sobotu 19. dubna dostal Petr Hájek doživotí nepodmíněně :-)
Protože se jedná o podstatný životní krok, slova útěchy připojili i hasiči. Novomanželům Petře a Petrovi Hajkovým tímto přejeme na společnou cestu vše nejlepší!
Hasiči ze Slatiny.

Příloha: 3 fotografie

Poděkování za práci při rekonstrukci klubovny

Ve dnech 15.3. - 9.4.2008 proběhla rekonstrukce naší klubovny.
Jednalo se o sanaci zdiva v prostoru chodby a kuchyně , položení dlažby v těchto prostorech, poté vymalování celé klubovny.
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se podíleli svou prací, kterou vykonávaly ve svém volnu často do večerních hodin. Zvláštní poděkování patří Jiřímu Hájkovi , Miloši Kubíčkovi,Josefu Heřtovi a Josefu Kotyzovi za ochotnou pomoc a zajištění materiálu.

      Velitel SDH Petr Kubíček

Školení strojníků JSDH

V sobotu 5.dubna 2008 proběhlo každoroční cyklické školení strojníků JSDH obcí,letos na stanici SDH Kostelec nad Orlicí.
V průběhu školení byla také prezentována technika HZS ÚO Rychnova nad Kněžnou,jako např. nové vyprošťovací nářadí Holmatro CORE,nebo protichemický kontejner určený pro zásahy na nebezpečné látky.
Mezi zajímavosti určitě patřila také ukázka nové cisterny Scania z HZS podniku Škoda Auto Kvasiny, která má 11 m 3 vody a 1m 3 pěnidla.
klikni klikni klikni klikni

Ocenění vedoucích kolektivů mladých hasičů

V sobotu 5. dubna 2008 svolalo Krajské sdružení hasičů královéhradeckého kraje do Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech slavnostní shromáždění, na kterém ocenilo práci vedoucích kolektivů mladých hasičů.
   Pozvaní obdrželi medaile vydané u příležitosti 35 let hry Plamen. Záslužnou práci ocenili náměstek starosty SH ČMS Josef Netík a starosta KSH Jiří Orsák.
   Ze slatinského sboru obdržela medaili Božena Krsková.
klikni klikni klikni

Mezinárodní smlouva

klikni
Dne 2. dubna v Rychnově nad Kněžnou uzavřel Tadeusz Olejnik, prezes Ochotniczke Straže Požarne v Oldrzychowicach Klodskych a Antonín Ulrych, starosta Sboru dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí smlouvu o spolupráci.
   Tento slavnostní akt je prvním krokem ve vzájemné spolupráci obou sborů. Výsledmem jednání, kterého se zůčastnil i velitel slatinského sboru, je pozvání delegace našeho sboru do Polska Den stražaka dne 4. května 2008.

Příloha: 4 fotografie

Rekonstrukce klubovny

V sobotu 15.3.2008 jsme započali rekonstrukci naší klubovny. Zdivo bude opatřeno sanační omítkou, podlahy dlažbou. Dále provedeme úpravy elektroinstalace a dveří.Foto bude průběžně aktualizováno podle postupu prací..

Příloha: 21 fotografií

Brigáda

Dne 1.3.2008 probíhala v naší zbrojnici brigáda. Prováděly se úpravy na CAS 24 ,výměna majáků a světelná rampa vzadu. Dále se opravilo několik stolů v klubovně,na které měl hlavní zásluhu Josef Kotyza,tímto mu děkujeme.
klikni klikni klikni

Mladí hasiči na Jitřence 2008

klikni Na to, jak využít volný čas dětí v době jarních prázdnin mají osvědčený recept hasiči z Doudleb n. O., Čestic, Rybné n. Zd. a Slatiny n. Zd. Letos již počtvrté trávili členi jejich kolektivů mladých hasičů prázdninový týden ve známém prostředí chaty Jitřenka ve Zdobnici.
   To, že rychnovský okres měl pro letošek prázdniny v prvním termínu, dávalo organizátorům naději, že tentokrát bude na sjezdovce dostatek sněhu. Ve skutečnosti se ale lyže od pondělka staly zbytečným sportovním nářadím, a tak musela opět nastoupit náhradní programová varianta, vyzkoušená při předchozím pobytu na horách. To znamená, že se dostalo na bruslení v rychnovské kryté hale a plavání v ústeckoorlickém bazénu.
   Čas dále vyplňovaly vycházky v okolí Zdobnice, výlet na Šerlich, stolní tenis, různé společenské hry, sledování filmů, módní přehlídka, diskotéka a jiné kratochvíle. Besedu s ukázkami připravili i profesionální hasiči z Rychnova n. Kn. a ochránci přírody.
   Týden utekl stejně rychle jako sníh ze svahů ve Zdobnici. Až budou účastníci tábora usedat opět do školních lavic, budou určitě vzpomínat na týden prožitý v příjemném prostředí horské chaty v kolektivu kamarádů a s nadějí, že se zase setkají v červenci na letním táboře.

Příloha: 35 fotografií

107.Hasičský ples 2008

klikni V sobotu 2.2.2008 SDH uspořádal 107. hasičský ples.
    Dobré reference z minulého roku zcela zaplnily sál hostince U kostela a hudební vystoupení skupiny Nebozez z Hořic podrželo návštěvníky plesu až do ranních hodin. Podle názoru účastníků můžeme s radostí konstatovat, že se ples vydařil.

Příloha: 19 fotografiíHlavní menu


© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz