Aktuality ze sboru a obce

Zemřel Pavel Kylar


Pavel Kylar
(* 19.2.1948 - + 24.12.2017)


Jako blesk z čistého nebe nás v tomto svátečním čase zastihla zpráva o úmrtí našeho dlouholetého člena Pavla Kylara.
Byl členem sboru od r. 1968. Ve výboru pracoval jako strojník PS 8 dále jako řidič PV3S a v posledních letech byl člen výboru do roku 1999.
Jako strojník se nezištně staral o svěřenou techniku. Za jeho obětavou činnost se mu dostalo čestné uznání OV SPO v r. 1984.
Dále mu byla udělena medaile za příkladnou práci v r. 1986. V neposlední řadě mu bylo uděleno čestné uznání ústředí hasičů ČMS v r.1991.

Čest jeho památce.

PozvánkaPozvánkaVelitelský den 23.9.2017


Tři členové jednotky se zúčastnili odborné přípravy na stanici v Rychnově na téma „sebejištění, slanění a sebezáchrána“.

Příloha: fotogalerie


PozvánkaSběr železného šrotuZemřel Antonín Ulrych


Antonín Ulrych
(*17.12.1949 +8.2.2017)


Antonín Ulrych, narozen 17. prosince 1949, bytem ve Slatině nad Zdobnicí čp. 266, člen SDH Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou.
Od roku 1962 do 1965 začínal jako člen žákovského družstva při MJ ČSPO Slatina nad Zdobnicí. Po ukončení studia na Střední průmyslové škole potravinářské technologie v Pardubicích a ukončení prezenční vojenské služby nastoupil do zaměstnání jako člen Jednotného zemědělského družstva ve Slatině nad Zdobnicí a přihlásil se r. 1973 jako člen ČSPO.
Hned po přijetí se stal členem výboru ZO SPO jako strojník. V roce 1982 začal zastávat funkci kronikáře a zpracoval během dvou let kompletní historii sboru, kterou vede dodnes. V roce 1985 následovala volba do funkce předsedy, později starosty SDH Slatina nad Zdobnicí. Roku 1995 obnovil činnost kolektivu mladých požárníků při sboru a tím ve výboru plnil funkci předsedy, kronikáře a vedoucího mladých požárníků.
Po odborné stránce zaměstnavatel vyslal A. Ulrycha do čtrnáctidenního kurtu pro získání odbornosti velitele zemědělské jednotky.
Pro zajímavost, jako garant a hlavní lektor kurzu působil tehdy major PO Ing. Miroslav Štěpán, v následujících letech generální ředitel HZS a náměstek ministra vnitra. V r. 1992, již jako zaměstnanec zemědělské akciové společnosti Zdobnice dostal od vedení firmy jako vedlejší pracovní poměr plnit funkce požárního a bezpečnostního technika a to si vyžádalo absolvovat odborné školení k získání potřebné kvalifikace na školícím zařízení ministerstva zemědělství v Přelouči, zajišťované příslušníky HZS Pardubice a Hradec Králové.
Aby se mohl jmenovaný plně věnovat poslání hasiče, musel po r. 1991 omezit ostatní volnočasová aktivity, jako např. členství v okresním výboru svazu turistiky ČSTV v Rychnově nad Kněžnou a ve výboru místní TJ Sokol, i když po smrti svého otce r. 1995 vedl do roku 2012 obecní kroniku a knihovnu ve Slatině nad Zdobnicí kdy se těchto funkcí vzdal po názorovém rozporu s nově zvoleným starostou obce. Stále ale dosud provádí pozorování meteorologické na srážkoměrné stanici Českého hydrometeorologického ústavu.
V roce 1990 byl zvolen velitelem okrsku č. 4 a od r. 2005 po rozdělení funkcí starostou okrsku, kterou vykonává dosud a v tomto roce také kooptován do okresního výboru SPO v Rychnově nad Kněžnou a zvolen do funkce místopředsedy. První návrh na volbu do pléna okresního výboru SPO podalo vedení okrsku již r. 1988, ale to bylo ještě v době, kdy se vyžadovala i správná politická příslušnost, a tak zůstalo pouze u návrhu. Přesto se v tomto roce stal, jako nejmladší, mezi zasloužilými autoritami, členem skupiny, která připravovala materiály pro sborník Příspěvky do historie PO na okrese Rychnov n. Kn. V roce 1993 A- Ulrych zvolen do funkce starosty OSH, kterou také vykonává dosud. V souvislosti s touto funkcí byl od znovu ustavení krajů členem výkonného výboru krajské řídící rady, později krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje. Roku 1993 úspěšně složil zkoušky rozhodčího požárního sportu, mládeže a dorostu od té doby pravidelně rozhoduje soutěže na okresní a krajské úrovni.
Mimo jiné byl do roku 2016 členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, když absolvoval základní velitelský kurz v ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech r. 1994, a pak podle požadavků GŘ HZS si udržoval potřebnou kvalifikaci, aby mohl zastával funkci velitele družstva, které se musel vzdát ze zdravotních důvodů.
V roce 1997 získal odbornou způsobilost podle zákona o požární ochraně a na základě této kvalifikace je držitelem odznaku odbornosti Preventista I. Na poli represe se aktivně podílel jak teoreticky, ale jak prakticky v soutěžním družstvu a výjezdy k zásahům u požárů (celkem více nž 50) a likvidaci účinků povodní, zejména v r. 1998. Po místní povodni v obci r. 2000 zajistil ubytování pro mladou rodinu téměř na 10 let, do doby, kdy si postižení postavili nový dům.
Celoživotně se zajímá o historii hasičského hnutí. To byl i důvod účasti v pěti ročnících soutěže kronikářů, kterou vypsalo CHH Přibyslav.
Soutěžní práce mu přinesly v letech 1996 - 2004 tři prvenství, 1 druhé a 1 třetí místo, z nichž si nejvíce váží zpracování komplexní historie župy č. 7 Pohoří orlického se sídlem v Žamberku, v rozsahu přes 400 stran, když potřebné materiály sbíral a zpracovával po dva roky, a ve snaze vytvořit vyčerpávající práci získal dokumenty a prameny, které se považovaly za ztracené..
Zájem o historii mu přinesla další vášeň - fotografování a se svým fotoaparátem dokumentuje všechny akce, kterých se účastní. Stal se i pravidelným dopisovatelem do hasičského, ale i okresního a krajského tisku, a ve svých článcích propagoval činnost hasičů, později i na internetových stránkách mateřského SDH.
Od roku 1992 spolu s Věrou Lemfeldovou se snažil rozvíjet přes hraniční spolupráci s polskými hasiči.
V roku 2004 se mu podařilo zajistit účast polských a slovenských hasičů na mezinárodním letním táboru pořádaným sbory okrsku. Za tuto aktivitu medaile Za zaslugui dla pozarnictwa - bronzového stupně, udělený vojvodským výborem polského hasičského svazu v Lublinu u pževzal jej osobně u příležitosti 80. výročí založení hasičského sboru Miedzyrzec Podlaski - Stolpno 13. října 2007, s kterým navázal přátelské vztahy. Pro podporu mezinárodních vztahů jednal i s prezidentem polského hasičského svazu Valdemarem Pawlakem v r. 2000.
V rozmezí let 2007 - 2011 absolvoval šesti semestrální studium univerzity třetího věku pod patronací Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské, technické univerzity Ostrava.
Od roku 2011 se stal členem ústřední odborné rady pro historii a muzejnictví.
Ve snaze prosazovat potřeb hasičů a zajištění požární ochrany v obci, pracoval po tři volební období do r. 2014 v obecním zastupitelstvu obce Slatina nad Zdobnicí, naposledy jako předseda kontrolního výboru. Za dlouholetou činnost v hasičském hnutí byl 5. llistopadu.2011 oceněn titulem Zasloužilý hasič a 8. května 2016 obdržel Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje, a rok před tím Záslužnou medaili KSH.

Čest Tvé památce.
Hasiči ze Slatiny

Příloha: Parte
Příloha: Parte hasičiPozvánkaPozvánka2. Slatinské dožínky

V září se uskutečnily druhé obecní dožínky. V minulům roce se jednalo o pokus a uskutečněný nápad Stanislava Ulrycha. Vše dopadlo nad očekávání dobře. Proto nic nebránilo dát tradici tomuto společnému setkání slatinských obyvatel na konci léta.
Organizace se opět aktivně chopil Sláva Ulrych a i tentokrát oslovil sponzory, hlavně zajistil pestrý program a požádal členy hasičského sboru o spolupráci.
V září slavil sbor dobrovolných hasičů 125 let od založení a hledal způsob, jak toto jubileum připomenout. Nebylo možné uspořádat v jednom měsíci dvě podobné akce a tak došlo k rozhodnutí na spojení obou v jednom dni. To znamená, že probíhal osvědčený pořad dožínkové slavnosti s připomínkou hasičského výročí.
Těsně před dožínkami došlo k nutnosti zajistit vystoupení náhradní hudby, když musela vamberskou dechovku nahradit country skupina.
Po pilných přípravách začala slunná sobota 10. září, den významný nejen pro hasiče a zemědělce, ale i pro příznivce místní dráhy, která ve stejný den, u příležitosti 110 výročí provozu, zajistila čtyřnásobný průjezd vlaku, v čele s parní lokomotivou.
Dopoledne dopravili hasiči na hřiště svou historickou techniku a tak se po letech objevila pod širým nebem ruční koňská stříkačka Smekal z roku 1891, motorová stříkačka Stratílek z roku 1927 a přenosné stříkačky PS 8 a PS 12.
Ještě před zahájením se dostavili naši přátelé z družebních polských Oldrzychowic Klodzskych, aby svou přítomností uctili naše výročí. Jako památku přivedli, a slavnostně předali našemu sboru krásnou hasičskou přilbu v barvě stříbra a popřáli hodně zdaru.
Odpoledne se místní občanstvo začalo scházet na bývalém hřišti mateřské školy u zdravotního střediska. Úvod zahájil krojovaný průvod účinkujících a předání věnce z obilí místostarostovi obce Ing. Františku Kubíčkovi, Ten v krátkém proslovu ocenil nelehké poslání zemědělců a popřál přítomným pěkné odpoledne.
Jako první se představila taneční skupina Alabama ze Žamberka, následovaná tanečním vystoupením členek Svazu žen a žákyň základní školy. Místní ženy připravily hned dva tanečky. V osvětové části předvedla slatinská chasa ukázku čištění obilí na „fofru“. Závěr patřil jedné taneční koloně z Mistrovic, která připomněla polozapomenutou moravskou besedu.
K připomenutí hasičského výročí posloužily přestávky mezi jednotlivými výstupy, ve kterých starosta sboru Antonín Ulrych připomenul slavnou i méně slavnou historii sboru a přistavené techniky.
Na přilehlé louce protentokrát vystřídala zemědělskou techniku hasičská auta. Zájemci si mohli prohlédnout naši novou Tatru, větřisku a Avii. Kamarádi z Pččína přijeli s CAS 25, která ve Slatině a okolí účinně pomáhala 28 let. Se svým novým Mercedesem se pochlubili naši přátelé z Polska, doplněným dopravním vozem Ford.
Na zdárný průběh oslavy přispěly firmy Bednar farm machinery, Zdobnice a.s. a obec Slatina n. Zd. Přítomní se dobře pobavili, ale podle našeho názoru jich mohlo přijít ještě víc.

Příloha: fotogalerie


Retroměstečko 30.9 - 2.10.2016

S příslibem krásného počasí jsme vyrazili s naší PV3S do Pardubic, kde se konal v bývalých kasárnách TGM 3.ročník setkání „RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek“
V pátek po příjezdu jsme postavili na určeném místě naše zázemí a seznámili s areálem.
Během víkendu jsme jako součást hasičské arény představili naší PV3S veřejnosti. Samy při tom navštívili kolegy hasiče a prohlédly ostatní vystavené vozidla, stroje v dalších prostorech a zhlédli ukázky dalších bezpečnostních složek.

Příloha: fotogalerie
Příloha: video


Pozvánka


Pozvánka


Udělení pamětní medaile Antonínu Ulrychovi
Společné pálení čarodějnic

V sobotu jako vždy 30.4. jsme uspořádali již tradiční pálení čarodějnic.
Prognóza počasí byla původně velmi nepříznivá, ale nakonec bylo nádherné minimálně jarní počasí.
Kolektiv mladých hasičů připravil pro nejmenší čaroděje a čarodějnice zajímavé dovednostní disciplíny. My odrostlejší jsme zajistili catering a ostatní náležitosti.
Akce byla povedená s hojnou návštěvou, za kterou je třeba poděkovat.

Příloha: fotogalerie
Příloha: video
PozvánkaBrigáda dřevo

V sobotu 30.1.2016 jsme po dohodě s majiteli provedli těžbu napadeného porostu a tak si částečně zajistili palivo a dřevo na grilování.
Jakub a David Lebruškovi již po několik dní před touto brigádou práce započali sami.

Příloha: fotogalerie


PozvánkaPozvánkaVelitelský den


Velitelský den, který se uskutečnil na stanici v Dobrušce dne 7. 11. 2015 od 8:30 hodin.
Při letošním druhém velitelském dni bylo prakticky procvičeno 3D hašení. Jednotky se dostavily s CAS, popřípadě s DA, tak aby si každá jednotka mohla procvičit práci s vlastními technickými prostředky, zejména s turbo proudnicemi.
Program:
1. Zahájení „Velitelského dne“ – organizační opatření.
2. Praktický výcvik 3D hašení
3. Ukázka modelové řady zásahových rukavic firmy Holík International
4. Vyhodnocení

Příloha: fotogalerie


9. memoriál Stanislava Krska

V pátek 25. září 2015 proběhl další ročník soutěže pro žáky naší základní školy, tentokrát u hasičské zbrojnice.
Jako pokaždé se na organizaci a zabezpečení cen se podíleli kolegové hasiči z Rybné, Pěčína a Kameničné. Hlavní organizátor byl jako vždy Sláva Ulrych.
Na start se postavilo 12 pětičlenných hlídek, doplněné jednou dvojici. Na trase museli závodníci plnit úkoly, jako střelba ze vzduchovky, základy první pomoci, topografie, požární ochrany a logického uvažování.
Příloha: fotogalerie
Příloha: video


Archiv aktualit ZDE >>
© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz